Om Linnamottagningen

balk

Linnamottagningen riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete. Vi har lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst, landsting, skola, polis och rättsväsende. Linnamottagningen tar varje år emot flera olika typer av uppdrag så som

  • utbildning och handledning till olika yrkesverksamma grupper
  • handledning av enskilda familjehem
  • rådgivande/utredande konsultationer
  • stöd i utredningar enligt SoL och LVU
  • placeringar i skyddade boenden (familjehem, jourhem, stödboenden)
  • psykosociala stödsamtal till ungdomar
  • hot- och riskbedömningar
  • bedömningssamtal med ungdomarnas familjer (med ungdomarnas medgivande)
  • familjesamtal
  • aktiviteter och stöd i grupp och enskilt (exempelvis tjejgrupper, studiestöd, söka sysselsättning/bostad)

På Linnamottagningen arbetar socionomer med mycket erfarenhet av såväl behandlingsarbete som socialsekreterararbete.

Arbetsmodell
Vår erfarenhet av arbete med ungdomarna har visat på vikten av en kontinuitet i vårdkedjan. Vi finns med och stödjer ungdomar före, efter och under kontakten med socialtjänsten. Linnamottagningen jobbar utifrån empowerment, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

spindeln2

Empowerment
Vi vill stötta och hjälpa ungdomarna att bli aktörer i sina egna liv. Vi vill stötta dem i att utveckla redskap för att blir självständiga människor och erbjuda samhällsinformation som ger ungdomarna en stabilare grund att bygga vidare på. Vi jobbar även med att medvetandegöra de strukturer som de kommer ur. Syftet är att de ska kunna se vad som påverkat dem genom deras uppväxt och kunna göra medvetna val framöver.

Mänskliga rättigheter
Individens mänskliga rättigheter ser vi som centrala i vårt arbete och är till för alla oavsett kulturell, nationell eller religiös tillhörighet. Många ungdomar har vuxit upp i ett sammanhang utan kännedom att de har vissa rättigheter enbart i egenskap av att vara människa. Detta är något oerhört viktigt att lyfta fram för våra ungdomar. Rättighetsperspektivet är starkt i våra verksamheter och vi ser det som vår roll att återföra ansvaret till samhället.

Barnkonventionen
Barnkonventionen förstärker barnens rätt i samhället och i världen. Den lyfter fram barnet som subjekt, vilket behövs både i förhållande till familjehem och i relation till övriga samhällsinstitutioner.

Vårt mål är att varje individ ska våga och orka leva sitt liv som hon eller han vill.


Historik

Linnamottagningen startade år 2004, och är en mottagning för unga personer som blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och/eller blivit gifta eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Linnamottagningen bedriver skyddat boende och öppenverksamhet parallellt för att tillgodose ungdomarnas behov av långsiktigt och brett stöd.

Det finns för närvarande fyra olika former av skyddade boendeformer hos Linnamottagningen; behandlingsinriktade familjehem med nära handledning, Linnahemmet HVB, kollektivboende och träningslägenheter. Det stöd som erbjuds till ungdomarna består vanligen i psykosociala stödsamtal, ombudsmannaskap i förhållande till myndigheter, praktisk hjälp, deltagande vid aktiviteter i öppenverksamheten Systra Mi (tjejgruppsverksamhet och lägerverksamhet) vid sidan om skydd och skyddat boende. Stödet är individanpassat, och har sin grund i gedigen kunskap om målgruppens behov.  Därutöver görs kartläggningar och hot- och riskbedömningar.

Målet i arbetet med ungdomarna som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, är att de på sikt ska våga och orka leva ett liv som de själva väljer, liksom att de ska få möjlighet till ett socialt och kulturellt integrerat liv som är präglat av jämställdhet, jämlikhet och delaktighet i samhället. Ett annat mål är samtidigt att bidra till ökad förståelse och kompetens i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld i samhället, samt att bidra till metodutveckling inom området. Linnamottagningen arbetar i nära samarbete med myndigheter, både i individärenden och i exempelvis utbildningssatsningar. Allt arbete görs för de unga personernas bästa.

Det finns en jourtelefon dit ungdomar kan vända sig för att tala om sin situation och se över sina alternativ. Linnamottagningen har också en professionell rådgivning till yrkesverksamma dit socialsekreterare, skolpersonal, polis, personal på ideella organisationer m.fl. ringer för att få råd och stöd i aktuella ärenden. Trycket på att få rådgivning är högt. Linnamottagningen tar även emot studiebesök av yrkesverksamma, så som läkare, socionomer, studenter, kuratorer, myndighetsföreträdare, poliser m.fl.

De ungdomar Linnamottagningen träffar är ca 13-25 år. De har hedersrelaterad problematik och många är i behov av samhällets insatser för att kunna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Många har tvingats bryta med hela sin familj och släkt. I princip hela det befintliga nätverket bryts och de lever skyddade. Linnamottagningen följer ungdomarna över tid, och finns ofta med före, under och efter en placering av socialtjänsten. Det finns ofta år av förtryck och våld i bagaget där den unge blivit utsatt av andra familjemedlemmar som borde ha inneburit trygghet och värme. Till följd av detta lider många av de unga fysiska och psykiska besvär.

Verksamhetsansvarig: Azam Qarai
Kontakt: azam@kvinnonet.net, 08-728 00 55

Linnamottagningen är en verksamhet under Kvinnors Nätverk.

Share Button