Remissvar: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).

Syftet med utredningen har varit att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Kvinnors Nätverk välkomnar utredningens ansats att stärka barnens rätt vid tvångsvård och att det ska ställas höga krav på rättssäkerhet och kvalitet på den vård som ges. Kvinnors Nätverk anser dock att hade varit önskvärt att man inom ramen för utredningen ytterligare hade stärkt skyddet för barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnors Nätverk delar inte utredningens slutsats att man genom förslagen om socialnämndens beslutsunderlag, samverkan under en placering och innehållet i institutionsvården bidrar till att barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck tillförsäkras skydd och en god vård. Kvinnors Nätverk menar att ovanstående inte är tillräckligt för att tillförsäkra en god vård för den målgruppen.

Läs remissvaret.

Remissvar: Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, Delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Bakgrund: Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i syftet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag.

Läs remissvaret här.