Skyddat boende

balk

Linnamottagningens boenden är alla behandlingsinriktade boenden. Vi har tre nivåer av skyddat boende: konsultstött behandlingsinriktat familjehem, behandlingsinriktat gruppboende samt eget boende med behandlingsinriktat stöd.

På Linnamottagningen betonar vi vikten av att göra individuella behandlingsplaner för varje ungdom utifrån dennes behov. Vi har ett baspaket att utgå ifrån, men vi anser det vara av allra största vikt att möta ungdomen där den är för att behandlingsplanen ska fungera.

Boendet anpassas efter individens behov, allt för att ungdomen ska kunna få det bästa möjliga stödet för att kunna utvecklas till en självständig individ som klarar av ett eget boende i framtiden. Vi undersöker den unges behov och lyfter vad hon eller han behöver utveckla och lägger vikt vid att arbeta fram fungerande vardagsrutiner. Kontakt och stöd utformas för att passa ungdomens behov och utvecklingsplan.

Vi erbjuder boende beroende på ungdomens psykiska hälsa, behov och tidigare erfarenheter. Vi avgör vad vi anser skulle passa bäst efter en kartläggning av sårbarhetsfaktorer som ungdomen bär på samt en hot- och riskbildsanalys.

Konsultstött behandlingsinriktat familjehem
Att bo i en familj kan ge ungdomen bättre förutsättningar för att sedan flytta ut i ett eget boende med större kunskap än tidigare om hur man kan leva ett självständigt liv. Oavsett ålder kan stödet från ett familjehem vara förutsättningen för att ungdomen ska kunna utveckla förmågan att leva ett självständigt liv. Vi jobbar i team med boendet och ger dem regelbunden handledning i sin roll som familjehem.

Vi tycker det är viktigt med mångfald av boenden för att tillgodose den enskilda individens behov och strävar efter att erbjuda familjehem med olika etniska bakgrunder. I våra familjehem finns olika kultur- och språkkompetenser samt kunskap om hedersrelaterad problematik.

Baspaket familjehem

 • Behandlande psykosociala stödsamtal med den placerade 1 gång/vecka.
 • Stödsamtal med familjehemmet 1 gång/varannan vecka.
 • Handledning till familjehemmet av handledare med specialkunskap om hedersproblematik 1 gång i månaden. Familjehemmet kan även under en kortare tid få handledning i tätare intervaller om det finns behov för det.
 • Tillgång till den sociala gruppverksamheten Systra mi.
 • Möjlighet att få en ideell stödperson vid behov.
 • Tillgång till jourtelefon både för den placerade och familjehemmet 7 dagar i veckan 08.00-22.00.

Behandlingsinriktade stödboenden
Behandlingsinriktat gruppboende – Om en ungdom behöver mycket stöd och ännu inte kan vara helt ensam men ändå kan klara av att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa kan vi erbjuda kollektivboende. Tre ungdomar bor tillsammans och delar kök, toalett och vardagsrum. De lär sig att samarbeta, men samtidigt att klara sig själva. En gång i veckan har de husmöte tillsammans med personal där de lägger upp planer och samtalar om processen. Ett mycket bra alternativ där ungdomen även tränar på samspel med andra.

Eget boende med behandlingsinriktat stöd – För en ungdom som är redo att leva ett självständigt liv men som fortfarande behöver stöd i vissa områden. Den unge är självständig och kan ta ansvar för sin psykiska, fysiska hälsa samtidigt som hon/han kan sköta ett hushåll.

Baspaket stödboende

 • Behandlande psykosociala stödsamtal en dag i veckan
 • Öppen gruppverksamhet SystraMi en dag i veckan
 • Hembesök planerade och spontana
 • Aktiviteter och resor på lov och semestertider/högtider
 • Hotbildsanalys och säkerhetsplan
 • Jourtelefon 7 dagar i veckan 8-22
 • Individuell behandlingsplan

Alla former av boenden kompletteras med stöd i:

 • Ekonomi, stöd i planerandet av privat ekonomin, budget planering mm
 • Säkerhet, stöd i att hantera den egna säkerheten och uppdatera hotbilden.
 • Hälsa, stöd med läkarbesök, planering av kost, handling, matlagning och träning
 • Psykisk hälsa, stöd i kontakt med psykolog eller psykiatrin eller adekvat verksamhet.
 • Myndighetskontakter, ombud vid kontakter med myndigheter, polis rättsväsende mm
 • Sysselsättning, stöd i att söka jobb, praktik samt planering av fritidsaktiviteter
 • Utbildning, stöd i kontakt med skola, ansökning till utbildningar och läxhjälp
Share Button