Ny lag mot hedersförtryck 1 juni 2022

En ny brottsrubricering har den 1 juni 2022 införts i brottsbalken. Det nya brottet hedersförtryck handlar om upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Avsikten med det nya brottet är att det ska träffa upprepade kränkningar och att man ska se att gärningarna sker mer systematiskt. Bestämmelsen har utformats på ett sätt som liknar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Gärningspersonen och brottsoffret behöver dock inte vara närstående.

Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

Den nya lagen är inte tänkt att avse de grövsta brotten (mord, grov misshandel, brott mot lagen om kvinnlig könsstympning, våldtäkt med flera). De brotten kommer att åtalas separat, och tillsammans med straffskärpningsgrunden när den är tillämpbar. Istället är förhoppningen att den nya lagen träffar den kontroll och de begränsningar i vardagen som personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utsätts för.

Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Hedersförtryck undantas från kravet på dubbel straffbarhet och kan därmed fånga upp gärningspersoner som begår hedersförtryck utomlands men är hemmahörande i Sverige.

Preskriptionstiden förlängs för de brott som kan ingå i en grov fridskränkning mot barn, på så sätt att preskriptionstiden för dessa brott ska räknas från det att målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Kvinnors Nätverk har tidigare lämnat remissvar till utredningen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) som ligger till grund för den nya lagen.

Regeringens proposition finns att läsa här.

Share Button