Infokampanj riktad till unga hbtq-personer i hederskontext

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har ett regeringsuppdrag att ta fram ny kunskap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Idag inleds en informationskampanj i sociala medier riktad till unga hbtq-personer som lever med hedersnormer. Kampanjen genomförs av MUCF i samverkan med UMO. En del av kampanjen består av en ny sida på Youmo.se med information om hur man kontaktar socialtjänsten och vilken hjälp man kan få av dem samt tips på verksamheter, bland annat Linnamottagningen, som man kan kontakta anonymt för stöd och hjälp.

Länk till kampanjen här.

Barn- och tvångsäktenskap: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om barn- och tvångsäktenskap kan ses i efterhand på MUCF:s sida.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen medverkar den 27 oktober i ett digitalt seminarium om barn- och tvångsäktenskap, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också kunskap om omfattning, inspiration från andra yrkesverksamma och konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

För mer info och anmälan, se MUCF:s sida.

Seminarium 27 oktober barn- och tvångsäktenskap

Killar och heder: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om killar och heder går att se i efterhand på MUCF:s sida.

Linnamottagningen medverkar den 6 oktober i ett digitalt seminarium om killar och heder, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Linnamottagningen medverkar med ett pass om Killars röster – ett metodmaterial om killar, heder och machonormer. Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om mansnormer och heder. Materialet syftar till att förebygga våld och förtryck genom att låta killarnas egna röster höras. I detta pass får du höra mer om metodmaterialet och ta del av förslag på hur du eller din verksamhet skulle kunna använda innehållet i dina/era samtal med killar.

Seminariet syftar till att du som yrkesverksam eller ideellt engagerad ska få kunskap om bland annat vilka roller killar som lever med hedersnormer har, vilka förväntningar de möter från familj, släkt, vänner och samhället samt hur deras utsatthet ser ut. Du får vidare kunskap om hbtqi-killar som lever i en migrations- och hederskontext och ta del av inspiration för hur du kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera killar. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga, både enskilt och i grupp.

För mer info och anmälan till seminariet se MUCF:s sida.

Seminarium 6 oktober killar och heder

Killars röster – om killar, heder och machonormer: lansering 13 februari 2023

Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om manlighet, mansnormer och heder. Det består av en webbsajt med tillhörande lärarhandledning, en fotoutställning och en bok med berättelser utifrån killars egna erfarenheter.

Killars röster är tänkt att kunna användas i skolan, i ungdomsgrupper och liknande, och även av enskilda som har funderingar kring ämnet. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 13-25 år.

Killars röster är starten på hur vi pratar om killars situation på ett inkluderande och nyanserat sätt, utan att förenkla och utan att stigmatisera.

Under hösten 2022 har vi förhandsvisat materialet och hållit workshops för yrkesverksamma och ungdomar, i skolor, ungdomsgrupper och andra sammanhang. Från februari 2023 kommer materialet att finnas tillgängligt via hemsidan www.killarsroster.se.

Genom Killars röster vill vi uppmärksamma den specifika utsattheten för killar som växer upp och fostras inom hederssystemet, vilka konsekvenser det innebär att som pojke socialiseras till att upp­rätthålla hedersrelaterade normer, och att även killars livsval ofta är starkt begränsade. Vi vill också uppmärksamma hur maskulinitetsnormer i allmänhet, som både pojkar och flickor socialiseras att upprätthålla, påverkar killars utveckling.

Killars röster är framtaget av Linnamottagningen, som under flera decennier arbetat med rådgiv­ning, stöd och skydd till barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Linna­mottagningen är en del av Kvinnors Nätverk, en ideell organisation som verkar för kvinnors och barns mänskliga rättigheter, mot rasism, förtryck och våld, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet har arbetats fram inom ramen för ett treårigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Bakgrunden till Killars röster
Förutom att jobba direkt med målgruppen genom rådgivning, stödinsatser och skyddat boende arbetar Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen för att öka förståelsen och kompetensen i samhället i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen har under många år varit drivande när det gäller metodutveckling inom området, och utgör även ett kunskapscenter med rådgivning, handledning och utbildningar för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

På senare år har vi sett att medvetenheten om hedersrelaterat förtryck ökat i samhället när det gäller flickors och kvinnors utsatthet, men när det gäller killar saknas fortfarande de rätta verktygen. Idén till projektet Killars röster kommer från en grupp killar som vi på Linnamottagningen mött i stöd­verksamheten. De uttryckte att det har varit svårt att söka och få hjälp, och att mycket av den information som finns kring hedersrelaterat förtryck och våld inte är anpassad till killarnas situation. För många av killarna har det tagit lång tid att bli medvetna om sin egen utsatthet, och än längre tid innan de sökt hjälp.

Liksom allt vårt arbete genomsyras materialet av flexibilitet för att kunna användas utifrån behov och fungera i olika sammanhang. Här nedan presenterar vi de olika delarna och tipsar om hur arbetet kan läggas upp. Utgångspunkten är att använda sig av konstnärliga uttryck för att nå bortom det vardag­liga samtalet.

Webbsajten
Sajten är den centrala delen i materialet. Den går att använda i helklass, i blandade grupper. Oavsett bakgrund och erfarenhet så ska det gå att känna igen sig.

På sajten kan du titta på en kort introduktion till hedersnormer och machonormer om du vill ha mer kunskap innan du använder materialet i din grupp. För mer fördjupad kunskap finns även Linna­mottagningens webbutbildning om heder.

Du kan använda dig av filmerna på sajten och samtala med dina grupper om relationer och macho­normer, om sexualitet och machonormer, och om våld. Filmerna är en bra utgångspunkt för att påbörja ett samtal.

Vill du fokusera på heder och machonormer så kan du låta samtalet ta avstamp i ljuddramat som finns på sajten. Ljuddramat är uppdelat i tre delar. Du kan lyssna igenom innan och se om du behöver pausa det fler gånger för samtal med just din grupp. Till ljuddramat och filmerna finns en lärarhand­ledning.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en bra utgångspunkt. Den är upplagd så att du kan börja ett samtal med din grupp, utan att öppna upp för alldeles för känsliga samtal. Den ger dig även lite stödinformation och tips.

Utställningen
Till Killars röster finns även en utställning med fotografier av Aida Chehrehgosha. Utställningen är portabel och går lätt att ställa ut på skolor, mässor, bibliotek. Det är fotografier samt scenografi till bilderna med citat från intervjuerna som gjorts med målgruppen. Aida Chehrehgosha, som är konstnär och fotograf, har under de senaste tio åren haft ett stort antal uppmärksammade utställningar.

Boken
I boken har en dramatiker/dramaturg bearbetat intervjuerna som gjorts med målgruppen och skapat berättelser utifrån uppmaningen: ”Berätta om en gång du mött ett dilemma!”

Workshops/föreläsningar
Vi erbjuder workshops och föreläsningar för skolpersonal och andra yrkesverksamma som önskar fördjupa sina kunskaper. Kontakta oss gärna för mer info!

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28


2022-08-09 Förhandsvisning
Vi måste prata om det! Om killar och maskulinitetsnormer – och hur dessa normer påverkar och begränsar både killars och tjejers liv. Begränsande och skadliga maskulinitetsnormer finns överallt i samhället. För en del innefattar det även hedersnormer, och krav att som kille ta ansvar för att upprätthålla släktens heder. Det finns starka kopplingar mellan maskulinitetsnormer och konsekvenser som våld, kriminalitet, psykisk och fysisk ohälsa. En viktig uppgift i arbetet för ett jämställt samhälle är att förändra dessa begränsande och skadliga maskulinitetsnormer. 

Metodmaterialet Killars röster är en del i det förändringsarbetet.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen lanserar Killars röster – ett material om killar, heder och maskulinitetsnormer som riktar sig till skolan, ungdomsgrupper och liknande. Materialet har tagits fram inom ramen för ett projekt finansierat av Arvsfonden och kommer lanseras i januari 2023.

Vi erbjuder hösten 2022 gratis förhandsvisning/workshop för ett begränsat antal skolor och ungdomsverksamheter.

Materialet är webbaserat med en tillhörande lärarhandledning, och det finns även en fotoutställning samt en bok med berättelser utifrån killars egna erfarenheter. Allt material syftar till att främja samtal och reflektion kring ämnet och är möjligt att anpassa utifrån gruppens sammansättning och behov.

Erbjudandet innebär att vi under hösten kommer ut till er verksamhet, presenterar materialet och håller en workshop om killar, heder och maskulinitetsnormer, helt utan kostnad.

Workshopen kan hållas för klasser i skolan och/eller ungdomsgrupper i andra verksamheter. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 13-25 år. Vi kan även erbjuda workshop för personalen, t ex under en studiedag, vilket ger möjlighet för personalen att fördjupa sina kunskaper för att sedan själva använda sig av materialet i sin verksamhet. Vi erbjuder också möjlighet att ställa ut fotoutställningen.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen som står bakom projektet är en ideell organisation som sedan 1994 arbetar med rådgivning, stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även rådgivning, handledning och utbildningar för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Kontakta oss gärna för intresseanmälan och mer information!
OBS att antalet verksamheter som kan erbjudas denna möjlighet gratis under hösten är begränsat.

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28


2019-10-18 Uppstart
Kvinnors Nätverk har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck sedan tidigt 90-tal. Genom föreningens stödverksamhet, Linnamottagningen, möter vi dagligen barn och unga vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, blivit bortgifta eller riskerar att bli bortgifta.

En majoritet av de utsatta är flickor och unga kvinnor, men även pojkar och unga män drabbas av hedersvåldet – ofta i dubbla roller som offer och förövare.

Genom projektet ”Killars röster” vill Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen uppmärksamma och bidra till ökad kunskap när det gäller killars utsatthet i en hederskontext. Syftet med projektet är att killar i större utsträckning ska välja att söka stöd och hjälp, öka förståelsen för problematiken hos samhällets aktörer och att på sikt bidra till förändring när det gäller attityder och föreställningar kring könsroller, relationer och sexualitet.

Pojkar och unga män har generellt ett större livsutrymme än flickor och unga kvinnor i en hederskontext, men även de är begränsade när det gäller t.ex. sexuell läggning och äktenskap. Att ingå äktenskap och bilda familj ses som obligatoriskt även för killar. Många unga män förväntas, och tvingas, gifta sig med en kvinna som föräldrarna och släkten valt. Endast heterosexualitet accepteras och personer med annan sexuell läggning, eller annan könsidentitet än enligt cis-normen, riskerar att utsättas för omvändelseförsök, våld, tvångsgifte med mera. Situationen för hbtq-personer i en hederskontext är alltså mycket svår.

Pojkar och unga män betraktas som familjens förlängda arm när det gäller att bevaka och kontrollera släktens kvinnor och flickor, och många tvingas därmed in i en förövarroll där de förväntas bevaka, kontrollera och bestraffa närstående kvinnor och flickor i syfte att upprätthålla eller återupprätta familjens heder. Att mot sin vilja tvingas övervaka och kontrollera familjemedlemmar eller utöva våld mot dem är en särskild typ av våld. En kille som vägrar riskerar att själv utsattas för bestraffningar.

Vi ser att andelen killar som söker stöd har ökat något med tiden, men fortfarande utgör de en liten del av det totala antalet stödsökande. Vi vet från våra möten med killar i målgruppen att de tycker att det är svårt att söka hjälp och att mycket av den information som finns kring hedersrelaterat förtryck och våld inte är anpassad efter deras situation – fokus ligger fortfarande oftast på tjejer. Det ligger dessutom i den manliga normen att vara stark, klara sig själv och inte söka hjälp, en norm som ofta är särskilt stark i en hederskontext. För många av de killar vi möter inom Linnamottagningen har det tagit lång tid att bli medvetna om sin egen utsatthet, och än längre tid innan de sökt hjälp.

Bristen på medvetenhet och kunskap på samhällsnivå om killars situation och dubbla roller i en hederskontext gör att deras utsatthet ofta missas av samhällets aktörer, att adekvata insatser saknas och att killar inte får tillgång till stöd och hjälp.

Detta är bakgrunden till att vi startat projektet ”Killars röster”.

Utifrån killars egna erfarenheter om att leva i hederskontext tas informationsmaterial fram och presenteras bland annat i form av en webbsajt, ett utställningskoncept samt lärarhandledning. Projektet pågår under tre år och finansieras av Arvsfonden.

Kontakta oss gärna för mer information!

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28

 

 Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_gra_positiv

Debatt: När har en förälder förverkat rätten till sitt barn?

SkärmklippStärk barns rätt och skydda kvinnor och barn från våldsutövande pappor! Det kräver Kvinnors Nätverk mfl organisationer i en debattartikel i Göteborgsposten 2023-02-06.

Varje gång en våldsam man dödar en kvinna eller ett barn sägs att detta inte får hända igen. Men det gör det. Nu måste vi ställa frågan: När har en förälder förverkat rätten till sitt barn? 

Inget barn ska behöva umgås med någon som utövar eller utövat våld mot dem, ändå tvingas barn gång på gång till umgänge med en våldsutövande förälder. Barnets välmående måste komma före – och väga tyngre än – kontakten med båda föräldrarna.

Kvinnors Nätverk och övriga undertecknande organisationer kräver tydliga lagändringar utifrån barns rätt, och att lagstiftarna ger skarpa instruktioner till domstolarna om riskbedömningar i ärenden som gäller vårdnad och umgänge. Läs hela artikeln här.

Kvinnors kamp mot fundamentalism – internationell konferens 9-10 december 2022

***English below***
Poster_A3_SW_BLUE
Runt om i världen flyttar patriarkala och fundamentalistiska krafter fram sina positioner. Hur kan vi motverka de konservativa krafter som hotar kvinnors rättigheter? Vilka utmaningar står kvinnorörelsen inför? Hur ser dagens aktivism ut? Vad kan vi lära av kvinnors motstånd i Iran, Afghanistan, Turkiet, Kurdistan och Nepal? Hur kämpar vi framåt?

Kvinnors Nätverk bjuder in till en internationell konferens för erfarenhetsutbyte kring kvinnors kamp mot fundamentalism den 9-10 december i Bagarmossens Folkets hus, Stockholm.

Medverkar gör kvinnoaktivister och sakkunniga från Iran, Afghanistan, Kurdistan, Turkiet, Nepal och Sverige.

Syftet med konferensen är att ge kvinnoaktivister som står i frontlinjen och vägrar låta sig tystas en möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter i kampen mot fundamentalism och för kvinnors rättigheter.

Vi har mycket att lära av varandra, och framför allt behöver vi stödja varandra. Tillsammans är vi starkare!

Tid: Fredag 9 december kl 10.00-18.00, lördag 10 december kl 13.00-18.00.
Fredagens program sänds även online kl 11-18: Zoom webinar

Mer info om programmet finns här nedan, och som pdf här.

Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. Adressen är Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Anmälan: Föranmäl dig gärna till konferens@kvinnonet.net.

Språk: Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. För de som deltar på plats kommer det finnas möjlighet till tolkning till/från engelska och svenska.
Observera du behöver ha mobiltelefon med hörlurar för detta.

Konferensen finansieras med stöd från ForumCiv.

 

Conference on Women’s Struggle against Fundamentalism 9th-10th of December

Poster_A3_EN_BLUEPatriarchal and fundamentalist forces all over the world are advancing their positions. How can we counteract the conservative forces threatening women’s rights? What challenges does the women’s movement face? What does today’s activism look like? What can we learn from women’s resistance in Iran, Afghanistan, Türkiye, Kurdistan, and Nepal? How do we fight going forwards?

Kvinnors Nätverk invites to an international conference to share experiences regarding women’s struggles against fundamentalism on December 9-10 in Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm.

Participants include women’s rights activists and experts from Iran, Afghanistan, Kurdistan, Türkiye, Nepal, and Sweden.

The purpose of the conference is to give women’s rights activists who are on the front line and refuse to be silenced an opportunity to meet, share experiences and discuss challenges and opportunities in the fight against fundamentalism and for women’s rights.

We have a lot to learn from each other and, above all, we need to support each other. Together we are stronger!

Time: Friday December 9, 10.00-18.00, Saturday December 10, 13.00-18.00.
Friday’s program will also be broadcasted online: Zoom webinar

Programme below, and here (pdf).

Venue: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. The address is Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Register: By mail to: konferens@kvinnonet.net.

Language: The conference is mainly held in English.  For participants on site there will be opportunities for translation to/from English and Swedish. Please note that you need to have a mobile phone with headphones for this.

PROGRAM / PROGRAMME (pdf här/here!)

FRIDAY 9th of DECEMBER / FREDAG 9 DECEMBER

10:00-11:00
Registration / Registering
Coffee and sandwich / Kaffe och smörgås
Exhibition of paintings, “I am a woman” by Tara and Arghawan / Konstutställning ”Jag är en kvinna” av Tara och Arghawan

11:0011:30
Opening of the conference / Konferensen öppnas
Ann Margarethe Livh, Politician and women’s rights activist / Politiker och kvinnorättsaktivist

Welcoming address and presentation of Kvinnors Nätverk / Välkomsttal och presentation av Kvinnors Nätverk
Leila Qaraee, Chair and founder, Kvinnors Nätverk / Ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk 

Amnesty International’s work for women’s rights / Amnesty Internationals arbete för kvinnors rättigheter
Maja Leijon Johnston, Activist and group secretary for Amnesty’s Women’s Rights Group in Stockholm / Aktivist och gruppsekreterare i Amnestys Kvinnorättsgrupp i Stockholm

11.30-12.30 NEPAL
Women’s struggle in Nepal: Culturally, politically and in labour unions / Kvinnors kamp i Nepal: Kulturellt, politiskt, fackligt
Pemba Lama, Chief, Dept. of International Relations, All Nepal Women Association (ANWA) / Chef, Avdelningen för internationella relationer, ANWA
Rukmani Baraili, Coordinator, All Nepal Women Association (ANWA) / Koordinator, ANWA

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:30 AFGHANISTAN
To all women fighting in Afghanistan / Till alla kvinnor som kämpar i Afghanistan
Short film produced by Kvinnors Nätverk / Kortfilm producerad av Kvinnors Nätverk

Hard earned lessons: Combating fundamentalism / Dyrköpta lärdomar: att bekämpa fundamentalism
Aziza Khairandish, Chair, Social Equality / Ordförande, Social Equality

The role of international support to Afghan women, “Do Afghan women deserve the current disaster?” / Betydelsen av det internationella stödet till afghanska kvinnor, “Förtjänar afghanska kvinnor den nuvarande katastrofen?”
Malek Sitez, PhD. Philosophy in Political Science LLM, International Law/Relations & Human Rights Senior Researcher / Fil. Dr. Statsvetenskap, juridik internationella relationer, senior forskare mänskliga rättigheter 

14:30-15:30 TÜRKIYE & KURDISTAN
The women’s movement in Türkiye / Kvinnorörelsen i Turkiet
Özge Yolcu, Activist / Aktivist

Hearing the voice of the rising women’s resistance against the rising right, nationalist, conservative authoritarianism / Kvinnors framväxande motstånd mot ökat nationalistiskt, konservativt auktoritärt högerstyre
Sevgi Binbir, Lawyer and activist / Jurist och aktivist

The situation for Kurdish women / Situationen för kurdiska kvinnor
Ejin Imad, Jineoloji Committee – Sweden and Kurdish Women’s Council AMARA – Stockholm, Activist / Aktivist

15:30-16:00 Coffee break / Fikapaus

16:00-17:00 IRAN
The HBTQ+ community and fundamentalism / HBTQ+ communityn och fundamentalism
Shadi Amin, Author and activist / Författare och aktivist

Woman, Life, Freedom – what does this slogan signify in Iran? / Kvinna, liv, frihet – vad innebär parollen i Iran?
Fariba Amirkhizi, Activist / Aktivist

Dance performance: Woman, Life, Freedom / Dansuppvisning: Kvinna, liv, frihet
Morwarid, Artist / Artist

The Politics of Gender and Sexuality in Fundamentalism and Imperialism / Genus- och sexualitetspolitiken inom fundamentalism och imperialism
Shahrzad Mojab, Author, researcher University of Toronto / Författare, forskare University of Toronto

17:00-18:00
Panel debate with all the contributors / Paneldebatt med alla föreläsare

The conference is moderated by / Konferensen modereras av
Rebecca Bohlin, Editor-in-chief ETC / Chefredaktör ETC

SATURDAY 10th of DECEMBER / LÖRDAG 10 DECEMBER

13.00-18.00
In-depth workshops based on Friday’s themes / Fördjupande workshops utifrån fredagens teman

The conference is financed with support from ForumCiv.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Skriften ”Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet” riktar sig till personal inom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården och polisen, som alla är viktiga aktörer när det gäller att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och säkerställa att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd.

Vägledningen omfattar dels arbetet med att förebygga och förhindra att barn och vuxna förs ut ur landet i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, dels det långsiktiga stödet till individen. Den innehåller yrkesspecifika delar för socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolväsende och polis samt belyser samverkanskedjan mellan berörda aktörer.

När en ungdom väl förts utomlands är det svårare att få hjälp, därför gäller det för berörda aktörer att agera snabbt vid misstanke. Vi vet att det nästan alltid funnits varningssignaler innan, varningssignaler som samhället missat. Kunskapen och kompetensen hos berörda aktörer behöver bli bättre, liksom samverkan mellan de olika myndigheterna. Detta är en fråga Kvinnors Nätverk lyft till politiker och beslutsfattare under många, många år.

Vägledningen har tagits fram i ett samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Länk till vägledningen (pdf).

 

 

Ny lag mot hedersförtryck 1 juni 2022

En ny brottsrubricering har den 1 juni 2022 införts i brottsbalken. Det nya brottet hedersförtryck handlar om upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Avsikten med det nya brottet är att det ska träffa upprepade kränkningar och att man ska se att gärningarna sker mer systematiskt. Bestämmelsen har utformats på ett sätt som liknar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Gärningspersonen och brottsoffret behöver dock inte vara närstående.

Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

Den nya lagen är inte tänkt att avse de grövsta brotten (mord, grov misshandel, brott mot lagen om kvinnlig könsstympning, våldtäkt med flera). De brotten kommer att åtalas separat, och tillsammans med straffskärpningsgrunden när den är tillämpbar. Istället är förhoppningen att den nya lagen träffar den kontroll och de begränsningar i vardagen som personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utsätts för.

Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Hedersförtryck undantas från kravet på dubbel straffbarhet och kan därmed fånga upp gärningspersoner som begår hedersförtryck utomlands men är hemmahörande i Sverige.

Preskriptionstiden förlängs för de brott som kan ingå i en grov fridskränkning mot barn, på så sätt att preskriptionstiden för dessa brott ska räknas från det att målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Kvinnors Nätverk har tidigare lämnat remissvar till utredningen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) som ligger till grund för den nya lagen.

Regeringens proposition finns att läsa här.

20 år efter mordet på Fadime – har kvinnors och barns möjlighet till ett fritt liv ökat?

Kvinnors Nätverk skriver i DN Debatt
Den 21 januari är det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades. Hon valde att leva ett liv i frihet och stod upp för sin rätt att göra så. Kvinnors nätverk har jobbat mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 1994. Vi ser nu tillbaka och frågar oss vad som har gjorts i fråga om hedersrelaterat våld och förtryck under dessa år. Har kvinnors och barns möjligheter till ett fritt liv ökat?

Vi kan konstatera att mycket har hänt de senaste 20 åren. Hedersrelaterat våld och förtryck har efter mycket motstånd erkänts som fenomen och blivit en fråga på den samhälleliga agendan. Lagstiftningen har skärpts i omgångar. Kunskapen hos samhällets aktörer har ökat. Åtgärder har lett till att det finns bättre chans för de som utsätts att få hjälp i dag. Samtidigt som vi ser den positiva utvecklingen vill vi uppmärksamma tre frågor som är fortsatt oroande.

För det första kan vi konstatera att det är en stor variation i hur hedersärenden handläggs beroende på vilken hemkommun den utsatta tillhör. Detta är framför allt kopplat till socialsekreterarnas kunskapsnivå, lokalt regelverk samt socialtjänstens organisering och ekonomiska förutsättningar. Vid flera tillfällen har socialtjänsten inte tagit utsatta barns oro på allvar utan i stället valt att lita mer på föräldrarnas utsagor och därmed missat barnets behov av skydd. I andra fall försöker socialtjänsten, när ett barn blivit omhändertaget, genom familjearbete förändra föräldrarnas värderingar för att på så sätt få till en familjeåterförening.

Detta menar vi, efter mångårigt arbete i frågan, är naivt. Hedersrelaterat våld är speciellt och skiljer sig från annan problematik som socialtjänsten möter. Förändring tar tid och det finns starka incitament att vidmakthålla hedersnormer. Att hantera ärenden på detta sätt är otroligt riskfyllt, tyder på en stor okunskap och saknar helt och hållet barnperspektiv.

Arbetet med att förändra heders­relaterade normer och värderingar måste ske i förebyggande syfte, inte i ett akut skede när ett barn blivit omhändertaget. Utöver riskerna som barn och kvinnor utsätts för, riskerar socialtjänstens hantering i många fall att bidra till ökad psykisk ohälsa och stress i en tid då personen behöver stöd, trygghet och möjlighet att läka.

För det andra kan vi konstatera att de som får hjälp oftast inte har möjlighet att leva det fria liv som Fadime Sahindal sökte. De kan inte röra sig fritt i samhället. De måste gömma sig, flytta, byta jobb eller skola, bryta med hela sitt sociala nätverk. Att leva med skyddade uppgifter innebär stora hinder i vardagen och begränsar den individuella friheten. Det skapar ett utanförskap och gör det svårt att bygga ett nytt socialt nätverk.

När svårigheterna känns oöverstigliga ökar risken att den utsatta återvänder till familjen. Att vara i behov av skydd – ofta livslångt – och att vara tvungen att acceptera ett begränsat liv blir på ett sätt ett fortsatt förtryck, då inga andra alternativ ges.

För det tredje så ökar segregationen och klassklyftorna i Sverige samtidigt som en rasistisk retorik präglar debattklimatet. Vi behöver ta ett helhetstag, skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället och utmana hedersrelaterade normer och värderingar – utan att generalisera och utgå från rasistiska fördomar. Hedersrelaterat våld och förtryck är inte en isolerad problematik utan påverkas av sociala strukturer. Därtill finns det ett jämställdhetsproblem i Sverige där kvinnor och tjejer, oavsett bakgrund, fortsatt utsätts för mäns våld.

Dessa är alla faktorer som bidrar till att skapa splittring och ökad utsatthet, vilket i sin tur försvårar ett strukturellt värdegrundsarbete. Det viktigaste arbetet sker innan brottet begåtts eller barnet blivit omhändertaget.

Så på frågan om Fadime Sahindal i dag skulle kunna leva det fria liv som hon kämpade för är svaret ett krasst nej. Vi måste lyfta blicken och fråga oss hur vi kan ge personer som utsätts för heders­förtryck ett liv fritt från våld utan att inskränka deras livsutrymme och rörelsefrihet, samtidigt som vi måste se till att de som ska skydda, stötta och hjälpa har kunskap och möjlighet att göra det.

● Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck kräver åtgärder från individ- till regeringsnivå; det behövs nationell samstämmighet. I dag finns en bred politisk konsensus kring frågan och alla partier uttrycker ett behov av förändring – men vad är politikernas långsiktiga plan?

● Vi ser det som nödvändigt med en nationell samordning av social­tjänstens kompetensförsörjning och hantering av hedersärenden. Kommunens kunskapsnivå och budget ska inte stå i vägen för att få adekvat hjälp. Därför före­slår vi ett statsbidrag som kommuner kan söka vid hedersärenden.

● Vi vill att krav ställs på kommunerna att inrätta en särskild, permanent tjänst som samordnare med helhetsansvar för hedersrelaterat våld inom kommunen. I de fall det i dag finns en sådan inom kommunen finansieras tjänsten ofta inom ramen för ett tidsbegränsat projekt. När projekttiden är slut försvinner både tjänsten och kompetensen, och arbetet avstannar.

● För att öka säkerheten och livs­utrymmet för utsatta bör möjligheterna att beviljas nya, fingerade personuppgifter utökas.

● Vidare måste ansvaret i högre grad än i dag läggas på förövarna. Det är de som behöver ta konsekvenserna av sitt agerande, inte de som utsätts. Detta kan exempelvis göras med ett utökat kontaktförbud, men det behövs också mer forskning kring behandlings­program samt en rejäl satsning på det förebyggande arbetet.

Den 20 november 2001 höll Fadime Sahindal ett tal i riksdagen som hon avslutade på följande sätt:

”Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att sådana här fall inte upprepas.

Jag har valt att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sådant här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig.

Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

Vi får inte glömma Fadime Sahindals ord. Vi, som samhälle, måste ta vårt ansvar att se dessa tjejer och kvinnor. leila fadime4De åtgärder vi föreslår vänder sig först och främst till beslutsfattare. Samtidigt är det av yttersta vikt att vi som medborgare står upp mot förtryck och för mänskliga rättigheter. Vi alla har ett ansvar att skapa ett samhälle fritt från förtryck och rasism.

Debattartikeln finns att läsa i papperstidningen 21 januari 2022 samt digitalt här (länk).

Intervju i Sveriges Radio P3 Nyheter
Azam Qarai, verksamhetschef på Linnamottagningen, intervjuas i Sveriges Radio P3 Nyheter med anledning av debattartikeln. Även jämställdhetsminister Eva Nordmark intervjuas i inslaget.

”Hanna” gjorde motstånd mot hedersförtrycket

”Hanna” en av många modiga tjejer som gjort motstånd mot hedersförtrycket och som fått stöd från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen på vägen mot ett självständigt liv intervjuades av TV4 Nyheterna idag. Hanna berättar om hur en bror kontrollerade hela hennes liv. Varje motståndshandling straffades med våld. Hanna har mött många andra tjejer som inte fått hjälp och upplever att skolan och myndigheterna inte tar sitt ansvar på allvar.

Även Azam Qarai, verksamhetschef på Linnamottagningen, medverkar i inslaget (länk).

hanna1az1