Barn- och tvångsäktenskap: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om barn- och tvångsäktenskap kan ses i efterhand på MUCF:s sida.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen medverkar den 27 oktober i ett digitalt seminarium om barn- och tvångsäktenskap, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också kunskap om omfattning, inspiration från andra yrkesverksamma och konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

För mer info och anmälan, se MUCF:s sida.

Seminarium 27 oktober barn- och tvångsäktenskap

Killar och heder: digitalt seminarium

Uppdatering: Hela seminariet om killar och heder går att se i efterhand på MUCF:s sida.

Linnamottagningen medverkar den 6 oktober i ett digitalt seminarium om killar och heder, arrangerat av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Linnamottagningen medverkar med ett pass om Killars röster – ett metodmaterial om killar, heder och machonormer. Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om mansnormer och heder. Materialet syftar till att förebygga våld och förtryck genom att låta killarnas egna röster höras. I detta pass får du höra mer om metodmaterialet och ta del av förslag på hur du eller din verksamhet skulle kunna använda innehållet i dina/era samtal med killar.

Seminariet syftar till att du som yrkesverksam eller ideellt engagerad ska få kunskap om bland annat vilka roller killar som lever med hedersnormer har, vilka förväntningar de möter från familj, släkt, vänner och samhället samt hur deras utsatthet ser ut. Du får vidare kunskap om hbtqi-killar som lever i en migrations- och hederskontext och ta del av inspiration för hur du kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera killar. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga, både enskilt och i grupp.

För mer info och anmälan till seminariet se MUCF:s sida.

Seminarium 6 oktober killar och heder

Kvinnors kamp mot fundamentalism – internationell konferens 9-10 december 2022

***English below***
Poster_A3_SW_BLUE
Runt om i världen flyttar patriarkala och fundamentalistiska krafter fram sina positioner. Hur kan vi motverka de konservativa krafter som hotar kvinnors rättigheter? Vilka utmaningar står kvinnorörelsen inför? Hur ser dagens aktivism ut? Vad kan vi lära av kvinnors motstånd i Iran, Afghanistan, Turkiet, Kurdistan och Nepal? Hur kämpar vi framåt?

Kvinnors Nätverk bjuder in till en internationell konferens för erfarenhetsutbyte kring kvinnors kamp mot fundamentalism den 9-10 december i Bagarmossens Folkets hus, Stockholm.

Medverkar gör kvinnoaktivister och sakkunniga från Iran, Afghanistan, Kurdistan, Turkiet, Nepal och Sverige.

Syftet med konferensen är att ge kvinnoaktivister som står i frontlinjen och vägrar låta sig tystas en möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och möjligheter i kampen mot fundamentalism och för kvinnors rättigheter.

Vi har mycket att lära av varandra, och framför allt behöver vi stödja varandra. Tillsammans är vi starkare!

Tid: Fredag 9 december kl 10.00-18.00, lördag 10 december kl 13.00-18.00.
Fredagens program sänds även online kl 11-18: Zoom webinar

Mer info om programmet finns här nedan, och som pdf här.

Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. Adressen är Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Anmälan: Föranmäl dig gärna till konferens@kvinnonet.net.

Språk: Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. För de som deltar på plats kommer det finnas möjlighet till tolkning till/från engelska och svenska.
Observera du behöver ha mobiltelefon med hörlurar för detta.

Konferensen finansieras med stöd från ForumCiv.

 

Conference on Women’s Struggle against Fundamentalism 9th-10th of December

Poster_A3_EN_BLUEPatriarchal and fundamentalist forces all over the world are advancing their positions. How can we counteract the conservative forces threatening women’s rights? What challenges does the women’s movement face? What does today’s activism look like? What can we learn from women’s resistance in Iran, Afghanistan, Türkiye, Kurdistan, and Nepal? How do we fight going forwards?

Kvinnors Nätverk invites to an international conference to share experiences regarding women’s struggles against fundamentalism on December 9-10 in Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm.

Participants include women’s rights activists and experts from Iran, Afghanistan, Kurdistan, Türkiye, Nepal, and Sweden.

The purpose of the conference is to give women’s rights activists who are on the front line and refuse to be silenced an opportunity to meet, share experiences and discuss challenges and opportunities in the fight against fundamentalism and for women’s rights.

We have a lot to learn from each other and, above all, we need to support each other. Together we are stronger!

Time: Friday December 9, 10.00-18.00, Saturday December 10, 13.00-18.00.
Friday’s program will also be broadcasted online: Zoom webinar

Programme below, and here (pdf).

Venue: Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm. The address is Lillåvägen 44, Bagarmossen.

Register: By mail to: konferens@kvinnonet.net.

Language: The conference is mainly held in English.  For participants on site there will be opportunities for translation to/from English and Swedish. Please note that you need to have a mobile phone with headphones for this.

PROGRAM / PROGRAMME (pdf här/here!)

FRIDAY 9th of DECEMBER / FREDAG 9 DECEMBER

10:00-11:00
Registration / Registering
Coffee and sandwich / Kaffe och smörgås
Exhibition of paintings, “I am a woman” by Tara and Arghawan / Konstutställning ”Jag är en kvinna” av Tara och Arghawan

11:0011:30
Opening of the conference / Konferensen öppnas
Ann Margarethe Livh, Politician and women’s rights activist / Politiker och kvinnorättsaktivist

Welcoming address and presentation of Kvinnors Nätverk / Välkomsttal och presentation av Kvinnors Nätverk
Leila Qaraee, Chair and founder, Kvinnors Nätverk / Ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk 

Amnesty International’s work for women’s rights / Amnesty Internationals arbete för kvinnors rättigheter
Maja Leijon Johnston, Activist and group secretary for Amnesty’s Women’s Rights Group in Stockholm / Aktivist och gruppsekreterare i Amnestys Kvinnorättsgrupp i Stockholm

11.30-12.30 NEPAL
Women’s struggle in Nepal: Culturally, politically and in labour unions / Kvinnors kamp i Nepal: Kulturellt, politiskt, fackligt
Pemba Lama, Chief, Dept. of International Relations, All Nepal Women Association (ANWA) / Chef, Avdelningen för internationella relationer, ANWA
Rukmani Baraili, Coordinator, All Nepal Women Association (ANWA) / Koordinator, ANWA

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:30 AFGHANISTAN
To all women fighting in Afghanistan / Till alla kvinnor som kämpar i Afghanistan
Short film produced by Kvinnors Nätverk / Kortfilm producerad av Kvinnors Nätverk

Hard earned lessons: Combating fundamentalism / Dyrköpta lärdomar: att bekämpa fundamentalism
Aziza Khairandish, Chair, Social Equality / Ordförande, Social Equality

The role of international support to Afghan women, “Do Afghan women deserve the current disaster?” / Betydelsen av det internationella stödet till afghanska kvinnor, “Förtjänar afghanska kvinnor den nuvarande katastrofen?”
Malek Sitez, PhD. Philosophy in Political Science LLM, International Law/Relations & Human Rights Senior Researcher / Fil. Dr. Statsvetenskap, juridik internationella relationer, senior forskare mänskliga rättigheter 

14:30-15:30 TÜRKIYE & KURDISTAN
The women’s movement in Türkiye / Kvinnorörelsen i Turkiet
Özge Yolcu, Activist / Aktivist

Hearing the voice of the rising women’s resistance against the rising right, nationalist, conservative authoritarianism / Kvinnors framväxande motstånd mot ökat nationalistiskt, konservativt auktoritärt högerstyre
Sevgi Binbir, Lawyer and activist / Jurist och aktivist

The situation for Kurdish women / Situationen för kurdiska kvinnor
Ejin Imad, Jineoloji Committee – Sweden and Kurdish Women’s Council AMARA – Stockholm, Activist / Aktivist

15:30-16:00 Coffee break / Fikapaus

16:00-17:00 IRAN
The HBTQ+ community and fundamentalism / HBTQ+ communityn och fundamentalism
Shadi Amin, Author and activist / Författare och aktivist

Woman, Life, Freedom – what does this slogan signify in Iran? / Kvinna, liv, frihet – vad innebär parollen i Iran?
Fariba Amirkhizi, Activist / Aktivist

Dance performance: Woman, Life, Freedom / Dansuppvisning: Kvinna, liv, frihet
Morwarid, Artist / Artist

The Politics of Gender and Sexuality in Fundamentalism and Imperialism / Genus- och sexualitetspolitiken inom fundamentalism och imperialism
Shahrzad Mojab, Author, researcher University of Toronto / Författare, forskare University of Toronto

17:00-18:00
Panel debate with all the contributors / Paneldebatt med alla föreläsare

The conference is moderated by / Konferensen modereras av
Rebecca Bohlin, Editor-in-chief ETC / Chefredaktör ETC

SATURDAY 10th of DECEMBER / LÖRDAG 10 DECEMBER

13.00-18.00
In-depth workshops based on Friday’s themes / Fördjupande workshops utifrån fredagens teman

The conference is financed with support from ForumCiv.

Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism – internationell konferens

Kvinnors Nätverk håller internationell konferens om kvinnors kamp mot religiös fundamentalism

Tid: 4-6 september 2015
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Anmälan: konferens@kvinnonet.net

Se nedan:
Om konferensen
Program 
Presentation av talare 

PDF-filer:
Om konferensen (svenska) (engelska) Program (svenska) (engelska) Presentation av talare (svenska)


OM KONFERENSEN

Kvinnors mänskliga rättigheter och säkerhet är hotad i delar av Mellanöstern och Nordafrika på grund av den växande religiösa fundamentalismen. Detta gäller även i Sverige och andra delar av Europa där fundamentalister i ökande omfattning använder sitt inflytande för att begränsa och kontrollera kvinnor i deras vardag.

Enskilda organisationer och kvinnoaktivister kämpar på daglig basis för att värna kvinnors rättig­heter och förbättra situationen för kvinnorna i Mellanöstern, Nordafrika och i övriga världen. När fundamen­talismen sprider sig måste dock även motkrafterna stärkas och koordineras.

Konferensens mål är att utveckla strategier och sprida information om arbetet mot religiös funda­men­talism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferen­sen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern/Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter bland dem som bekämpar fundamenta­lism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet. På konferensen kommer det att hållas föreläsningar av kvinnoaktivister, forskare och andra sakkunniga, samt workshops för att:

 • Diskutera och analysera rådande politik och säkerhetsåtgärder och hur detta påverkar kvin­nors liv.
 • Diskutera och analysera fundamentalismen, varför och hur den uppstår och ökar i en del områ­den. Genom gemensamma krafter vill vi försöka identifiera faktorer och kanaler som fundamenta­listerna använder för att växa och vad vi kan göra för att stänga dessa kanaler och förebygga upp­komsten på kort och lång sikt.
 • Dela erfarenheter om motståndsstrategier för att bekämpa uppkomsten och ökningen av reli­giös fundamentalism och kränkningar av kvinnors rättigheter samt tillsammans utveckla nya strategier för fortsatt motstånd som kan spridas nationellt och internationellt.
 • Stärka solidariteten mellan organisationer och kvinnoaktivister i den gemensamma strävan att bekämpa religiös fundamentalism.

PROGRAM 4-6 SEPTEMBER

 • I mån av plats går det bra att komma utan föranmälan. Det går bra att delta enstaka dagar eller samtliga dagar under konferensen. 
 • Konferensen är kostnadsfri, lunch ingår ej.
 • Konferensen hålls huvudsakligen på engelska. Det kommer att finnas möjligheter till tolkning till/från engelska, svenska och farsi.
Fredag 4 september, Z-salen
9:00-9:30 Registrering
9:30-10:40 Välkomsttal och presentation av Kvinnors Nätverk
Leila Qaraee, ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk
Internationellt solidaritetsarbete för kvinnors rättigheter
(International Solidarity Work for Women’s Rights)
Ann-Margarethe Livh, Chair of Vänsterns Internationella Forum (VIF)
  Presentation av konferensens program och målsättning (Introduction to the Conference Objectives and Agenda)
Najia Haneefi, Co-Chair of Canadian Women for Women in Afghanistan Ottawa Chapter, Co-Founder Women’s Political Participation Committee
  Den religiösa fundamentalismens rötter och dess inverkan på kvinnors rättigheter i Afghanistan (Roots of Religious Fundamentalism and its Impact on Women’s Rights in Afghanistan)
Shaharzad Akbar, Country Director of Open Society Afghanistan, OSA
  Västvärldens roll vad gäller den ökande religiösa fundamentalismen i Mellanöstern och södra Asien (Role of the West in the Rise of Religious Fundamentalism in the Middle East and South Asia)
Weeda Mehran, PhD in Politics and International Studies, University of CambridgeConsultant at AREU (Afghanistan Research and Evaluation Unit)
10:40-11:00 Paus
11:00-12:00 Stödjande arbete på gräsrotsnivå för kvinnor som kämpar mot religiös fundamentalism i Pakistan (Grassroot Work and Supporting Women in Combating Religious Fundamentalism in Pakistan)
Sameena Nazir, Director, Potohar Organization for Development Advocacy (PODA) in Pakistan
  Religiös fundamentalism och dess inverkan på kvinnor i Iran (Impact of Religious Fundamentalism on Women in Iran)
Shadi Amin, Author and Activist 
  Frågor från publiken
Shaharzad Akbar, Weeda Mehran, Sameena Nazir, Shadi Amin
12:00-13:15 Lunch på egen hand
13:15-14:40 Lärdomar av interventionen i Afghanistan – kan vi bli bättre på att stödja kvinnor? (Identifying Lessons from the Intervention in Afghanistan: Can We Become Better at Supporting Women?)
Sari Kouvo, European External Action Service (EEAS), Board member of the Afghanistan Analysts Network (AAN), University of Gothenburg, PhD in International Law
  Strategier och metoder för att motverka religiös fundamentalism och stärka kvinnors rättigheter i Kobane och regionen (Strategies and Approaches in Combating Religious Fundamentalism and Strengthening Women’s Rights in Kobane and the Region)
Senam Mohamed, Co-Chair of the Movement for a Democratic Society
  Strategier och metoder för att motverka religiös fundamentalism och stärka kvinnors rättigheter i Turkiet (Strategies and Approaches in Combating Religious Fundamentalism and Strengthening Women’s Rights in Turkey)
Nebahat Akkoc, Managing Director and Founder, KAMER
14:40-15:00 Paus
15:00-16:00 Religiös fundamentalism och kampen för kvinnors rättigheter i Sverige
Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, socionom, verksamhetschef Linnamottagningen
Mariet Ghadimi, Verksamhetschef TRIS, doktorand vid Institutionen för social arbete, Stockholms universitet
  Frågor från publiken
Sari Kouvo, Sinam Mohamed, Nebahat Akkoc, Azam Qarai, Mariet Ghadimi
   
Lördag 5 september, Z-salen
9:30-10.40 Introduktion till panelpresentationer av kvinnoaktivister från Afghanistan (Introduction to Panel Presentations by Women’s Rights Activists from Afghanistan)
Nahid Baqi, Journalist and Women’s Rights Activist
  Fakta och faktorer: Religiös fundamentalism och dess inverkan på kvinnors liv i:
(Facts and Factors: Religious Fundamentalism and its Impact on Women’s Lives in:)
Västra regionen, Afghanistan – Aziza Khairandish, Khaleda Khorsand
Södra regionen, Afghanistan – Mursal Rahimi
Centrala regionen, Afghanistan
 – Munera Yousufzada
10:40-11:00 Paus 
11:00-12:00 Fortsättning panelpresentationer:
Nordöstra regionen, Afghanistan – Diana Saqib, Nargis Azaryon
Norra regionen, Afghanistan – Sahra Mosawi
  Frågor från publiken
12:00-13.15 Lunch på egen hand
13:15-16.00 Workshops: Analys av kvinnorörelsens nuvarande position
(Workshops: Analysis of the Women’s Movement’s Current Status)
Söndag 6 september 
9:30-12:00 Fortsättning workshops: Utvecklande av effektiva strategier för att motverka religiös fundamentalism
(Continued, Workshops: Developing Effective Strategies to Combat Religious Fundamentalism)
12:00-13.15 Lunch på egen hand
 Z-salen
13:15-14:00 Presentationer av resultaten från de olika workshop-grupperna (Presentations of the Results from the Different Workshops)
14:00-14:20 Paus
14:20-16:00 Resultat och slutsatser från konferensen. Presentation av konferensens resolution.
(Closing Remarks and Presentation of the Conference Resolution)

PRESENTATION AV TALARE

Leila Qaraee
Ordförande och grundare, Kvinnors Nätverk

Leila Qaraee är en kvinnoaktivist som har kämpat hela sitt liv för kvinnors rättigheter, först i Iran där hon är uppvuxen, sedermera med bas i Sverige. Leila Qaraee startade 1994 närradioprogrammet Kvinnors Röst, kring vilket den ideella organisationen Kvinnors Nätverk bildades. Idag omfattar verksamheten informationsspridning och opinionsbildning nationellt och internationellt samt stöd och rådgivning till kvinnor, barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och förtryck.

Leila Qaraee är sedan många år aktiv inom den internationella kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet för kvinnor i hela världen. Hon är också journalist och har medverkat i produktionen av flera dokumentärfilmer, främst om situationen för kvinnor i Afghanistan.

Najia Haneefi
Co-Chair of Canadian Women for Women in Afghanistan Ottawa Chapter
Co-Founder Women’s Political Participation Committee

Najia Haneefi är feministisk aktivist, journalist och en stark försvarare av kvinnors rättigheter i och utanför Afghanistan. Hon grundade Afghanistans första radiostation som drivs av kvinnor och har varit med om att starta tre olika ideella organisationer i Afghanistan.

Najia Haneefi har utbildning i utvecklings- och globala studier och har tidigare arbetat inom bland annat FN och som genusexpert. Hon är internationellt prisad för sitt försvar av kvinnors mänskliga rättigheter. Hon är nu bosatt i Ottawa där hon fortsätter arbeta för kvinnors rättigheter och kvinnor i Afghanistan.

Shaharzad Akbar
Country Director of Open Society Afghanistan, OSA
Shaharzad Akbar arbetar sedan september 2014 för OSA i Afghanistan, som stödjer civilsamhället i Afghanistan i frågor rörande kvinnors rättigheter, rättssäkerhet och oberoende media. Hon har tidigare varit verksam som journalist och analytiker, främst i Afghanistan men även internationellt. Hon har utbildning inom utvecklingsstudier, antropologi och ledarskap, bl.a. från University of Oxford.

Shaharzad Akbar har också varit ordförande för Afghanistan 1400, en rörelse som arbetar för att mobilisera yngre generationer till att delta i landets politiska, sociala, kulturella och ekonomiska liv.

Weeda Mehran
PhD, Department of Politics and International Studies, University of Cambridge Consultant at AREU (Afghanistan Research and Evaluation Unit)

Weeda Mehran är människorättsaktivist och har arbetat inom flera nationella och internationella organisationer, framförallt i Afghanistan. För närvarande är hon konsult vid AREU, ett oberoende institut i Kabul som arbetar med att främja forskning och lärande.

Weeda Mehran har en doktorsexamen i internationella studier, från University of Cambridge. Hon har skrivit flera rapporter om den sociala och politiska situationen i Afghanistan.

Sameena Nazir
Director, Potohar Organization for Development Advocacy (PODA) in Pakistan

Sameena Nazir är en aktivist som kämpar för mänskliga rättigheter åt kvinnor, barn och ungdomar. Hennes organisation arbetar med en vision om ett demokratiskt samhälle med jämställdhet för alla. Organisationen arbetar bl.a. för utbildning, både formell och icke-formell, för kvinnor, barn och ungdomar samt juridisk makt åt målgruppen.

PODA är en ideell organisation som arbetar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på landsbygden i Pakistan, och har funnits sedan 2003.

Shadi Amin
Author and Activist

Shadi Amin är en feministisk aktivist från Iran som lever i exil i Tyskland på grund av sin politiska kamp. Hon har grundat organisationen Shabakeh, ett nätverk för iranska kvinnor, och är samordnare i ett lesbiskt nätverk i Iran, 6Rang.

Shadi Amin har under tre år kartlagt situationen för transpersoner i Iran, vilket skildras i hennes nyligen utkomna bok ”Gender X”. Hon har tidigare även undersökt könsdiskriminering samt läget för kvinnliga homosexuella och transpersoner i Iran.

Sari Kouvo
European External Action Service (EEAS), Board member of the Afghanistan Analysts Network (AAN), University of Gothenburg, PhD in International Law

Sari Kouvo är grundare av och styrelsemedlem i AAN, en oberoende och icke vinstdrivande organisation som samlar experter, kunskap och erfarenheter avseende situationen i Afghanistan. Hon arbetar som rådgivare i frågor som rör mänskliga rättigheter och kön/genus på EU-organet EEAS, i Bryssel.

Sari Kouvo är doktor i internationell rätt och är en ofta anlitad föreläsare i ämnen som mänskliga rättigheter och kön/genus, bl.a. vid Göteborgs universitet.

Senam Mohamad
Co-Chair of the Movement for a Democratic Society

Senam Mohamad är född i Syrien och har studerat engelsk litteratur vid universitetet i Aleppo. Hon har vid två tillfällen kandiderat till parlamentet men hindrats av sin kurdiska bakgrund. År 2011 blev hon biträdande ordförande för Folkrådet i västra Kurdistan, i Rojava.

Hon är medlem i den kurdiska organisationen Star Union i Rojava, som kämpar för kvinnors rättigheter, ledande medlem av Democratic Society Movement samt europeisk representant i Rojava Self-ruled Democratic Administration.

Nebahat Akkoc
Managing Director and Founder, KAMER
Nebahat Akkoc är grundare och verksamhetschef för KAMER, en turkisk kvinnorättsorganisation som arbetar för att kvinnor ska få ökad kunskap om sina rättigheter. Organisationen har 23 center i sydöstra Turkiet som kämpar mot våld diskriminering av och våld mot kvinnor.

Nebahat Akkoc har bakgrund från fackföreningsrörelsen och som lärare. Hennes egna och omgivningens erfarenheter av förföljelse av kurder samt kvinnors särskilda utsatthet för våld ledde till att hon 1997 startade KAMER.

Azam Qarai
Kvinnors Nätverk, socionom, verksamhetschef Linnamottagningen

Azam Qarai är kvinnoaktivist och socionom. Hon är sakkunnig inom området hedersrelaterat förtryck och våld. Hon har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld och invandrade kvinnors livssituation sedan 1994. Sedan 2004 är hon verksamhetsledare för Linnamottagningen, en öppenmottagning och skyddat boende för unga som riskerar eller blivit gifta mot sin vilja/blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Mariet Ghadimi
Verksamhetschef TRIS, doktorand vid Institutionen för social arbete, Stockholms universitet 

Mariet Ghadimi är verksamhetschef på den ideella organisationen TRIS (Tjejers rätt i samhället), som sedan 2002 arbetar med förebyggande insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Hon är också doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet där hennes huvudsakliga forskningsområde är lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund.

Nahid Baqi
Journalist and Women’s Rights Activist

Nahid Baqi är journalist och kvinnoaktivist från Afghanistan, för närvarande bosatt i London. Hon började sin yrkesbana på det indiska konsulatet i Herat, samtidigt som hon utbildade sig inom persisk litteratur. Därefter arbetade hon som lokalreporter för BBC.

Nahid Baqi har fortsatt sin diplomatkarriär och var bl.a. den första afghanska kvinnliga diplomaten på afghanska ambassaden i London. Hon har nu slutat som diplomat och är engagerad bl.a. i kvinnoorganisationer. Nyligen började hon arbeta med kampanjen BachaBachi, mot systematiska övergrepp mot barn.

Aziza Khairandish
Regional coordinator for the western region, The Civil Society & Human Rights Network, (The CSHRN)

Aziza Khairandish är en kvinnorättsaktivist från Afghanistan, aktiv i Herat. Hon är regional samordnare i västra delen av landet i ett nationellt nätverk för civilsamhället i Afghanistan. Hon håller workshops och debatter om mänskliga rättigheter, för studenter, universitetslärare, religiösa ledare, polis, media m.fl. samt anordnar program för att minska våld inom familjen. Hon bevakar efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna för att minska risker, särskilt med avseende på de hot kvinnor lever under. Dessutom arbetar hon med att öka allmänhetens medvetenhet kring kvinnors och barns rättigheter.

Aziza Khairandish är lärare i grunden och trotsade t.ex. talibanerna och höll kurser för tjejer och kvinnor i sitt hem. Hon har varit delaktig i processen med att arbeta fram den afghanska konstitutionen. Hon har även varit chef över stiftelsen för kultur och civila samhället i Herat.

Khaleda Khorsand
Journalist and Women’s Rights Activist

Khaleda Khorsand är chefredaktör för ”Peoples radio” i Herat, Afghanistan. Hon har arbetat som frilansjournalist för flera internationella och nationella media och har varit med och startat flera kultur- och medieorganisationer, bl.a. Afghanistans första radiostation som drivs av kvinnor.

Khaleda Khorsand startade under talibantiden den hemliga kvinnogruppen ”den gyllene nålen”, där 20 unga flickor och kvinnor kunde delta i litteraturstudier och lära sig skriva. Hon har också skrivit över 30 artiklar och noveller, framförallt om kvinnors sociala och kulturella liv och deras dagliga kamp.

Mursal Rahimi
Leader of the Students and Youths Committee, Solidarity Party of Afghanistan

Mursal Rahimi föddes i ett flyktingläger i Pakistan, men efter talibanregimens fall återvände familjen till nordöstra Afghanistan. Hon bor idag i Kabul och är verksam inom SPA (Solidarity Party of Afghanistan), som kämpar för frihet, demokrati, sekularism och jämställdhet.

Mursal Rahimi leder partiets student- och ungdomsutskott, skriver för partiets hemsida och hjälper till i arbetet med att mobilisera kvinnor. Hon spelar också fotboll, en ovanlig hobby för många afghanska flickor.

Munera Yousufzada
Director of BEENA Support Organization for Afghanistan

Munera Yousufzada är aktiv inom civilsamhället i Afghanistan och har erfarenhet av att arbeta med gatubarn, kvinnor och ungdomar. För närvarande är hon verksam som rådgivare rörande civila samhället och lokaldemokrati och är kommunikationschef på IDLG, som verkar för lokaldemokrati, fred och stabilitet i Afghanistan.

Munera Yousufzada har utbildning inom statskunskap och ekonomi. Hon har också skrivit artiklar och böcker om kvinnors roll, mänskliga rättigheter, demokrati och civilsamhället samt om gatubarn.

Diana Saqeb
Executive Director of the first and second Afghanistan Human Rights Film Festival

Diana Saqeb är kvinnoaktivist och filmare från Afghanistan. Hon har studerat film vid Tehran Art University, har haft en framträdande roll i att anordna flera filmfestivaler i Afghanistan och är chefredaktör för ”Theme” – ett magasin om film, teater, musik och television.

Diana Saqeb har gjort ett 15-tal dokumentärer och fyra kortfilmer på teman som mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, kvinnor och sport, kvinnor och politik samt hälsa. Hon har prisats för sina filmer på olika internationella filmfestivaler.

Nargis Azaryun
Law and Political Science student, human rights activist, Afghanistan

Nargis Azaryun är människorättsaktivist, med särskilt fokus på media och påverkansarbete. Hon har grundat organisationen YIA (Youth for an Independent Afghanistan), som genom kultur, sport och sociala projekt vill inspirera afghanska ungdomar att överstiga köns-, religiösa, etniska och språkliga barriärer. De driver för närvarande en kampanj för jämställdhet, mot alla form av diskriminering av och våld mot kvinnor.

Nargis Azaryun har producerat dokumentären ”Kabul Cards”, som skildrar livet för feministiska aktivister i Kabul. Hon har också varit delaktig i att grunda ett nationellt lag för kvinnliga bergklättrare och var en av de första afghanska kvinnorna att bestiga berget Nawshakh.

Sahra Mosawi
Director of Afghanistan DocHouse, Kabul
Co-founder of Anahat Vision and Films Production

Sahra Mosawi är en afghansk filmare och kvinnorättsaktivist. Hon har studerat film vid University of the Arts i London och har arbetat som föreläsare vid Kabul University, Arts department. Sahra Mosawi har omfattande erfarenhet av att samarbeta med lokala myndigheter i filmproduktion och arrangemang av filmfestivaler.


Konferensen finansieras delvis av: 

 • Forum Syd
 • Lagervalls stiftelse
 • Vänsterns Internationella Forum 
 • Tris/Tjejers rätt i samhället
 • ABF Stockholm
 • Semantix
 • AV- & Ljudtjänst

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen på Feministiskt forum 9 maj

Den 9 maj arrangeras Feministiskt forum för tionde året. Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen medverkar med två seminarier under dagen. Vi har även ett bok- och informationsbord där vi berättar mer om föreningens olika verksamheter, presenterar våra metodböcker och berättar hur du som vill engagera dig kan bidra i föreningens arbete för kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

MED HÖJD BLICK – KVINNOAKTIVISM I AFGHANISTAN
Tid: 9 maj 2015 10.00 – 11.15
Plats: Palmesalen, ABF Sveavägen 41, Stockholm

Tio år efter Kvinnors Nätverks första resa till Afghanistan återvänder vi för att följa upp vad som hänt i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. I dokumentärfilmen ”Med höjd blick” möter vi en vanlig familj där den äldsta dotterns dröm är att i framtiden arbeta som journalist, medan pappan fokuserar på att få flickan gift. Vi besöker också den första filmfestivalen i landet av och med kvinnliga filmskapare. Vi får följa kvinnor som delar med sig av sina tankar, hopp och drömmar, och som kämpar mot ett helt samhälle för att leva det liv de själva vill.
Filmvisning, diskussion och frågestund.
Medverkande: Leila Qaraee, Nahid Baqi, Joanna Mellquist
Arrangör: Kvinnors Nätverk

LINNAMOTTAGNINGEN 10 ÅR – OM KAMPEN FÖR UNGAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Tid: 9 maj 2015 11.30-12.45
Plats: Hägersten-Skarpnäck plan 4, ABF Sveavägen 41, Stockholm

I drygt tio år har Linnamottagningen dagligen träffat och gett stöd till ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det har hänt mycket i samhället, även om samhällsutvecklingen på området går långsamt, och bygger på att vi som träffar målgruppen lyfter upp ungdomarnas perspektiv och situation, för att hedersrelaterat förtryck och våld inte bara ska bli en begreppsdiskussion.
Medverkande: Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, m.fl.
Arrangör: Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen

Välkommen!

Jubileum: Kvinnors Nätverk 20 år, Linnamottagningen 10 år

Den 28 oktober 2014 firade Kvinnors Nätverk 20-årsjubileum på Unga Klara i Kulturhuset i Stockholm. Samtidigt firades att Linnamottagningen, Kvinnors Nätverks mottagning för ungdomar, fyllt 10 år.

Med jubileet ville Kvinnors Nätverk uppmärksamma 20 års kamp för alla kvinnors och barns lika rättigheter. Trenden i samhället har gått mot allt mer lobbyarbete och olika typer av allianser mellan ideella föreningar och det etablerade samhällets företrädare, många gånger på bekostnad av den genuina aktivismen och det kritiska granskandet av samhällsutvecklingen och dess makthavare. För att påminna om den aktiva kamp Kvinnors Nätverk drivit under två decennier hade lokalen inför jubileet inretts bland annat med slagord, megafoner och plakat som använts vid manifestationer genom åren. Gästerna kunde också ta del av Kvinnors Nätverks jubileumsutställning om föreningens historia och utvecklingen i samhället när det gäller hedersrelaterat förtyck och våld och våld i nära relationer under de 20 år som gått sedan föreningen startades. Även delar av Kvinnors Nätverks fotoutställning från resorna till Afghanistan fanns att se i lokalerna.

Efter bubbel och småprat var det dags för gästerna att bänka sig i Unga Klaras teatersalong som fylldes till sista plats och mer därtill. Programmet bestod av musik, teater, tal och berättelser om aktivism i olika former.

Flera tjejer som gjort hedersmotstånd delade med sig av sina erfarenheter. Talade gjorde också journalisten Dilsa Demirbag Sten, jämställdhetsminister Åsa Regnér, Hans Andersson från Arvsfonden, Astrid Schlytter från Socialhögskolan, Karin Rågsjö (V), Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland, Kickis Åhré Älgamo från Polisen samt Leila Qaraee och Azam Qarai från Kvinnors Nätverk respektive Linnamottagningen. Katarina Olsson och Lena Wennersten framförde teaterstycken som manade till både skratt och eftertanke. Asha Ali, Jan Hammarlund samt Zhala stod för det musikaliska inslaget under programmet, tillsammans med en av våra tjejer som skickat en fin videohälsning där hon framförde låten One love med motiveringen ”för det ni gör, det gör ni med kärlek”. Konferencier för programmet var Sara Bäckström från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen. Kvällen avslutades med visning av Kvinnors Nätverks nyproducerade dokumentärfilm Med höjd blick, om kvinnorörelsens kamp i Afghanistan.

Kvinnors Nätverk vill framföra ett varmt tack till alla som var med och gjorde jubileumsfesten till ”en kväll i sann aktivistanda” som en av gästerna uttryckte det.

Almedalen: Seminarium om bortförda bortgifta ungdomar

Bortförda ungdomar – om samhällets svek och bristande ansvarstagande

Kvinnors Nätverk håller seminarium i Almedalen om bortförda bortgifta ungdomar.

Tid: 30 juni kl 16.00 – 18.00

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B22

Vem bär ansvar för unga utsatta för HRV som förts utomlands för att giftas bort? Myndigheter tar inte ansvar och ungdomen lämnas åt sitt öde. Idag tvingas ungdomar sätta sitt hopp till civila samhället, en lösning ovärdig en demokratisk stat. Panelsamtal med politiker och myndighetsrepresentanter.

Kvinnors Nätverk har i 20 år arbetat antirasistiskt och för kvinnors rättigheter, mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi träffar dagligen kvinnor och ungdomar som blir utsatta för våld och förtryck av familj/släkt och/eller partner. Flera av dem är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Under seminariet berättar vi om unga kvinnor som har förts ur Sverige och blivit eller riskerat att bli bortgifta och hur vi i flera fall sett oss tvungna att själva hämta tillbaka dem till Sverige, eftersom myndigheter som UD, polis eller socialtjänst inte agerar. Ingen myndighet vill ta ansvar utan skjuter problemet ifrån sig. Nationell samverkan mellan myndigheter verkar i det närmaste obefintlig. Ska en bortförd ungdom behöva sätta sitt enda hopp till en frivilligorganisation? När ska myndigheterna ta sitt ansvar? Vi bjuder in politiker och representanter från polis och andra berörda myndigheter för ett samtal kring samhällets ansvar för att hjälpa bortförda ungdomar.

Kvinnors Nätverk på Nordiskt forum Malmö

Den 12-15 juni deltar Kvinnors Nätverk i Nordiskt forum Malmö. Under några dagar träffas tusentals aktivister, organisationer, politiker, forskare och andra intresserade för att diskutera kvinnopolitiska frågor och strategier i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Detta händer bland annat:

Träffa Kvinnors Nätverk i monter C7
Vi berättar om föreningen, våra aktiviteter och kampen för alla kvinnors och ungdomars lika rättigheter, mot rasism och förtryck. Kom och diskutera med oss, ta del av vårt material, metodböcker med mera!

Kvinnors Nätverks seminarium ”Med höjd blick”
Fr
edag 13 jun 18:00 – 19:30 (Plats: Davis)  
”Med höjd blick” handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013. Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan?
Arrangör: Kvinnors Nätverk
Medverkande:
Sahra Mosawi, kvinnoaktivist, dokumentärfilmare, Afghanistan
Zahra Mosawi, kvinnoaktivist, journalist, Afghanistan
Leila Qaraee, ordförande och grundare av Kvinnors Nätverk
Mer info. 

Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?
Fredag 13 juni kl 12.30-13.00 (Plats: Parks)

Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk,deltar i panelsamtal på temat ”Hur bemöter du rasism och sexism i vardagen?”Att rasismen och sexismen finns överallt i vår vardag är ett känt faktum. Men vad kan vi göra åt den rent konkret? Vad fungerar och vad kan jag göra som enskild individ? Framstående feminister och antirasister diskuterar strategier för att bemöta rasism och sexism. Arrangör: Centrum mot rasism
Mer info.

Riksdagskonferens om hedersrelaterat förtryck och våld

I samband med Fadimedagarna 2013 hölls måndagen den 20 januari en konferens i Riksdagen om hedersrelaterat förtryck och våld. Bland annat deltog Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens verksamhetschef Azam Qarai i ett panelsamtal tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm (Fp), Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland), Henrik Belfrage (professor i kriminologi), Eva Larsson (BOJ) samt Eduardo Grutsky (Alma Europa). Moderator var Dilsa Demirbag-Sten. Panelsamtalet kan ses på SvTPlay.

Ytterligare panelsamtal hölls bland annat med Sara Mohammad (GAPF), Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland) och Niklas Kelemen (Nätverket mot hedersrelaterat våld) samt med riksdagspolitiker Désirée Pethrus (KD), Johan Linander (C), Anti Avsan (M,) Carina Hägg (S), Peter Eriksson (Mp) och Eva Olofsson (V). Moderatorer var Talin Davidian från TRIS (Tjejers rätt i samhället) respektive Dilsa Demirbag-Sten. Även dessa samtal kan ses på SvTPlay.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter om:
• Kommunernas ansvar och myndigheternas hantering av hedersrelaterat våld och förtryck.
• Vad har de utsatta för önskan om stöd och hjälp?
• Hur kan samhället ge rätt stöd och skydd till de utsatta?
• Vad kan kommunerna göra för att stödja de utsatta och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?
• Hur kan vi göra vårt bästa för att stötta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?

För mer info om Fadimedagarna 2013 se programmet på GAPFs hemsida.

Fadimedagarna 19-22 januari 2014

bild_fadimeDen 21 januari 2014 är det 12 år sedan Fadime Sahindal blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala. För att hedra Fadimes minne ordnas en rad arrangemang på olika orter runt om i Sverige under tiden 19-22 januari. Huvudarrangör är Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening och Kvinnors Nätverk är med som medarrangör.

Söndag 19 januari kl. 14.30-17.00 hålls en minneshögtid med tal, musik och teater på Berns i Stockholm. Biljetter till minneshögtiden kostar 60 kr och bokas genom Ticnet (begränsat antal).

Måndagen den 20 januari 2014 kl. 10.00-17.00 hålls en internationell konferens om hedersrelaterat våld i Riksdagen med politiker, yrkesverksamma och internationella gäster. Bland annat medverkar Linnamottagningens verksamhetschef Azam Qarai  i panelsamtal. Föranmälan till konferensen är obligatorisk och görs senast den 16 januari 2014 via mail till eva.dunert@riksdagen.se.

Även i Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro samt Karlstad genomförs arrangemang under Fadimedagarna. För mer information om vad som händer i Stockholm samt övriga orter under Fadimedagarna se GAPFs hemsida!