Killars röster – om killar, heder och machonormer: lansering 13 februari 2023

Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om manlighet, mansnormer och heder. Det består av en webbsajt med tillhörande lärarhandledning, en fotoutställning och en bok med berättelser utifrån killars egna erfarenheter.

Killars röster är tänkt att kunna användas i skolan, i ungdomsgrupper och liknande, och även av enskilda som har funderingar kring ämnet. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 13-25 år.

Killars röster är starten på hur vi pratar om killars situation på ett inkluderande och nyanserat sätt, utan att förenkla och utan att stigmatisera.

Under hösten 2022 har vi förhandsvisat materialet och hållit workshops för yrkesverksamma och ungdomar, i skolor, ungdomsgrupper och andra sammanhang. Från februari 2023 kommer materialet att finnas tillgängligt via hemsidan www.killarsroster.se.

Genom Killars röster vill vi uppmärksamma den specifika utsattheten för killar som växer upp och fostras inom hederssystemet, vilka konsekvenser det innebär att som pojke socialiseras till att upp­rätthålla hedersrelaterade normer, och att även killars livsval ofta är starkt begränsade. Vi vill också uppmärksamma hur maskulinitetsnormer i allmänhet, som både pojkar och flickor socialiseras att upprätthålla, påverkar killars utveckling.

Killars röster är framtaget av Linnamottagningen, som under flera decennier arbetat med rådgiv­ning, stöd och skydd till barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Linna­mottagningen är en del av Kvinnors Nätverk, en ideell organisation som verkar för kvinnors och barns mänskliga rättigheter, mot rasism, förtryck och våld, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet har arbetats fram inom ramen för ett treårigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Bakgrunden till Killars röster
Förutom att jobba direkt med målgruppen genom rådgivning, stödinsatser och skyddat boende arbetar Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen för att öka förståelsen och kompetensen i samhället i frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen har under många år varit drivande när det gäller metodutveckling inom området, och utgör även ett kunskapscenter med rådgivning, handledning och utbildningar för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

På senare år har vi sett att medvetenheten om hedersrelaterat förtryck ökat i samhället när det gäller flickors och kvinnors utsatthet, men när det gäller killar saknas fortfarande de rätta verktygen. Idén till projektet Killars röster kommer från en grupp killar som vi på Linnamottagningen mött i stöd­verksamheten. De uttryckte att det har varit svårt att söka och få hjälp, och att mycket av den information som finns kring hedersrelaterat förtryck och våld inte är anpassad till killarnas situation. För många av killarna har det tagit lång tid att bli medvetna om sin egen utsatthet, och än längre tid innan de sökt hjälp.

Liksom allt vårt arbete genomsyras materialet av flexibilitet för att kunna användas utifrån behov och fungera i olika sammanhang. Här nedan presenterar vi de olika delarna och tipsar om hur arbetet kan läggas upp. Utgångspunkten är att använda sig av konstnärliga uttryck för att nå bortom det vardag­liga samtalet.

Webbsajten
Sajten är den centrala delen i materialet. Den går att använda i helklass, i blandade grupper. Oavsett bakgrund och erfarenhet så ska det gå att känna igen sig.

På sajten kan du titta på en kort introduktion till hedersnormer och machonormer om du vill ha mer kunskap innan du använder materialet i din grupp. För mer fördjupad kunskap finns även Linna­mottagningens webbutbildning om heder.

Du kan använda dig av filmerna på sajten och samtala med dina grupper om relationer och macho­normer, om sexualitet och machonormer, och om våld. Filmerna är en bra utgångspunkt för att påbörja ett samtal.

Vill du fokusera på heder och machonormer så kan du låta samtalet ta avstamp i ljuddramat som finns på sajten. Ljuddramat är uppdelat i tre delar. Du kan lyssna igenom innan och se om du behöver pausa det fler gånger för samtal med just din grupp. Till ljuddramat och filmerna finns en lärarhand­ledning.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en bra utgångspunkt. Den är upplagd så att du kan börja ett samtal med din grupp, utan att öppna upp för alldeles för känsliga samtal. Den ger dig även lite stödinformation och tips.

Utställningen
Till Killars röster finns även en utställning med fotografier av Aida Chehrehgosha. Utställningen är portabel och går lätt att ställa ut på skolor, mässor, bibliotek. Det är fotografier samt scenografi till bilderna med citat från intervjuerna som gjorts med målgruppen. Aida Chehrehgosha, som är konstnär och fotograf, har under de senaste tio åren haft ett stort antal uppmärksammade utställningar.

Boken
I boken har en dramatiker/dramaturg bearbetat intervjuerna som gjorts med målgruppen och skapat berättelser utifrån uppmaningen: ”Berätta om en gång du mött ett dilemma!”

Workshops/föreläsningar
Vi erbjuder workshops och föreläsningar för skolpersonal och andra yrkesverksamma som önskar fördjupa sina kunskaper. Kontakta oss gärna för mer info!

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28


2022-08-09 Förhandsvisning
Vi måste prata om det! Om killar och maskulinitetsnormer – och hur dessa normer påverkar och begränsar både killars och tjejers liv. Begränsande och skadliga maskulinitetsnormer finns överallt i samhället. För en del innefattar det även hedersnormer, och krav att som kille ta ansvar för att upprätthålla släktens heder. Det finns starka kopplingar mellan maskulinitetsnormer och konsekvenser som våld, kriminalitet, psykisk och fysisk ohälsa. En viktig uppgift i arbetet för ett jämställt samhälle är att förändra dessa begränsande och skadliga maskulinitetsnormer. 

Metodmaterialet Killars röster är en del i det förändringsarbetet.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen lanserar Killars röster – ett material om killar, heder och maskulinitetsnormer som riktar sig till skolan, ungdomsgrupper och liknande. Materialet har tagits fram inom ramen för ett projekt finansierat av Arvsfonden och kommer lanseras i januari 2023.

Vi erbjuder hösten 2022 gratis förhandsvisning/workshop för ett begränsat antal skolor och ungdomsverksamheter.

Materialet är webbaserat med en tillhörande lärarhandledning, och det finns även en fotoutställning samt en bok med berättelser utifrån killars egna erfarenheter. Allt material syftar till att främja samtal och reflektion kring ämnet och är möjligt att anpassa utifrån gruppens sammansättning och behov.

Erbjudandet innebär att vi under hösten kommer ut till er verksamhet, presenterar materialet och håller en workshop om killar, heder och maskulinitetsnormer, helt utan kostnad.

Workshopen kan hållas för klasser i skolan och/eller ungdomsgrupper i andra verksamheter. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 13-25 år. Vi kan även erbjuda workshop för personalen, t ex under en studiedag, vilket ger möjlighet för personalen att fördjupa sina kunskaper för att sedan själva använda sig av materialet i sin verksamhet. Vi erbjuder också möjlighet att ställa ut fotoutställningen.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen som står bakom projektet är en ideell organisation som sedan 1994 arbetar med rådgivning, stöd och skydd till barn, ungdomar och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även rådgivning, handledning och utbildningar för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Kontakta oss gärna för intresseanmälan och mer information!
OBS att antalet verksamheter som kan erbjudas denna möjlighet gratis under hösten är begränsat.

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28


2019-10-18 Uppstart
Kvinnors Nätverk har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck sedan tidigt 90-tal. Genom föreningens stödverksamhet, Linnamottagningen, möter vi dagligen barn och unga vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, blivit bortgifta eller riskerar att bli bortgifta.

En majoritet av de utsatta är flickor och unga kvinnor, men även pojkar och unga män drabbas av hedersvåldet – ofta i dubbla roller som offer och förövare.

Genom projektet ”Killars röster” vill Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen uppmärksamma och bidra till ökad kunskap när det gäller killars utsatthet i en hederskontext. Syftet med projektet är att killar i större utsträckning ska välja att söka stöd och hjälp, öka förståelsen för problematiken hos samhällets aktörer och att på sikt bidra till förändring när det gäller attityder och föreställningar kring könsroller, relationer och sexualitet.

Pojkar och unga män har generellt ett större livsutrymme än flickor och unga kvinnor i en hederskontext, men även de är begränsade när det gäller t.ex. sexuell läggning och äktenskap. Att ingå äktenskap och bilda familj ses som obligatoriskt även för killar. Många unga män förväntas, och tvingas, gifta sig med en kvinna som föräldrarna och släkten valt. Endast heterosexualitet accepteras och personer med annan sexuell läggning, eller annan könsidentitet än enligt cis-normen, riskerar att utsättas för omvändelseförsök, våld, tvångsgifte med mera. Situationen för hbtq-personer i en hederskontext är alltså mycket svår.

Pojkar och unga män betraktas som familjens förlängda arm när det gäller att bevaka och kontrollera släktens kvinnor och flickor, och många tvingas därmed in i en förövarroll där de förväntas bevaka, kontrollera och bestraffa närstående kvinnor och flickor i syfte att upprätthålla eller återupprätta familjens heder. Att mot sin vilja tvingas övervaka och kontrollera familjemedlemmar eller utöva våld mot dem är en särskild typ av våld. En kille som vägrar riskerar att själv utsattas för bestraffningar.

Vi ser att andelen killar som söker stöd har ökat något med tiden, men fortfarande utgör de en liten del av det totala antalet stödsökande. Vi vet från våra möten med killar i målgruppen att de tycker att det är svårt att söka hjälp och att mycket av den information som finns kring hedersrelaterat förtryck och våld inte är anpassad efter deras situation – fokus ligger fortfarande oftast på tjejer. Det ligger dessutom i den manliga normen att vara stark, klara sig själv och inte söka hjälp, en norm som ofta är särskilt stark i en hederskontext. För många av de killar vi möter inom Linnamottagningen har det tagit lång tid att bli medvetna om sin egen utsatthet, och än längre tid innan de sökt hjälp.

Bristen på medvetenhet och kunskap på samhällsnivå om killars situation och dubbla roller i en hederskontext gör att deras utsatthet ofta missas av samhällets aktörer, att adekvata insatser saknas och att killar inte får tillgång till stöd och hjälp.

Detta är bakgrunden till att vi startat projektet ”Killars röster”.

Utifrån killars egna erfarenheter om att leva i hederskontext tas informationsmaterial fram och presenteras bland annat i form av en webbsajt, ett utställningskoncept samt lärarhandledning. Projektet pågår under tre år och finansieras av Arvsfonden.

Kontakta oss gärna för mer information!

Mail: killarsroster@kvinnonet.net
Tel: 070-222 17 28

 

 Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_gra_positiv

Share Button