Infokampanj riktad till unga hbtq-personer i hederskontext

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har ett regeringsuppdrag att ta fram ny kunskap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Idag inleds en informationskampanj i sociala medier riktad till unga hbtq-personer som lever med hedersnormer. Kampanjen genomförs av MUCF i samverkan med UMO. En del av kampanjen består av en ny sida på Youmo.se med information om hur man kontaktar socialtjänsten och vilken hjälp man kan få av dem samt tips på verksamheter, bland annat Linnamottagningen, som man kan kontakta anonymt för stöd och hjälp.

Länk till kampanjen här.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Skriften ”Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet” riktar sig till personal inom socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården och polisen, som alla är viktiga aktörer när det gäller att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och säkerställa att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd.

Vägledningen omfattar dels arbetet med att förebygga och förhindra att barn och vuxna förs ut ur landet i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, dels det långsiktiga stödet till individen. Den innehåller yrkesspecifika delar för socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolväsende och polis samt belyser samverkanskedjan mellan berörda aktörer.

När en ungdom väl förts utomlands är det svårare att få hjälp, därför gäller det för berörda aktörer att agera snabbt vid misstanke. Vi vet att det nästan alltid funnits varningssignaler innan, varningssignaler som samhället missat. Kunskapen och kompetensen hos berörda aktörer behöver bli bättre, liksom samverkan mellan de olika myndigheterna. Detta är en fråga Kvinnors Nätverk lyft till politiker och beslutsfattare under många, många år.

Vägledningen har tagits fram i ett samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Länk till vägledningen (pdf).

 

 

Ny lag mot hedersförtryck 1 juni 2022

En ny brottsrubricering har den 1 juni 2022 införts i brottsbalken. Det nya brottet hedersförtryck handlar om upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Avsikten med det nya brottet är att det ska träffa upprepade kränkningar och att man ska se att gärningarna sker mer systematiskt. Bestämmelsen har utformats på ett sätt som liknar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Gärningspersonen och brottsoffret behöver dock inte vara närstående.

Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som med ett hedersmotiv upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

Den nya lagen är inte tänkt att avse de grövsta brotten (mord, grov misshandel, brott mot lagen om kvinnlig könsstympning, våldtäkt med flera). De brotten kommer att åtalas separat, och tillsammans med straffskärpningsgrunden när den är tillämpbar. Istället är förhoppningen att den nya lagen träffar den kontroll och de begränsningar i vardagen som personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utsätts för.

Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Hedersförtryck undantas från kravet på dubbel straffbarhet och kan därmed fånga upp gärningspersoner som begår hedersförtryck utomlands men är hemmahörande i Sverige.

Preskriptionstiden förlängs för de brott som kan ingå i en grov fridskränkning mot barn, på så sätt att preskriptionstiden för dessa brott ska räknas från det att målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Kvinnors Nätverk har tidigare lämnat remissvar till utredningen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) som ligger till grund för den nya lagen.

Regeringens proposition finns att läsa här.

Kvinnors Nätverk tilldelas Stockholms stads trygghetspris

Kvinnors Nätverk tilldelas Stockholms stads trygghetspris 2020 för organisationens arbete med att stödja flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är stolta och glada över den fina utmärkelsen, och det sporrar oss att arbeta ännu hårdare för alla kvinnors och barns mänskliga rättigheter och rätten ett liv fritt från våld och förtryck. Priset delar vi med alla er som på olika sätt stödjer Kvinnors Nätverk och kämpar med oss. Vi tillsammans kan göra världen lite bättre!pris 20201116_131746

Ny lag 1 juli 2020: utreseförbud, barnäktenskapsbrott mm.

Den 1 juli 2020 börjar nya lagar gälla för att öka skyddet mot hedersrelaterat våld inklusive barnäktenskap och könsstympning. Kvinnors Nätverk har tidigare lämnat remissvar till utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), som ligger till grund för de nya lagarna om hedersbrott. De nya lagarna innebär bland annat:

  • Det blir möjligt för socialnämnden att utfärda ett utreseförbud när ett barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas genom ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
  • Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs vilket även gör det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap.
  • Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa ändras till vilseledande till äktenskaps­resa och innefattar även situationer som avses i bestämmelsen om barnäktenskaps­brott.
  • En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv införs.

Nedan finns kortfattad information om lagändringarna. Mer information finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4/2020).

Utreseförbud
Ett utreseförbud ska kunna utfärdas om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapslik­nande förbindelse eller könsstympas (31a§ LVU). Formuleringen förs utomlands tar sikte på situationer då någon annan för ut barnet ur landet, antingen genom att resa med barnet eller på annat sätt verkar för att en sådan resa ska komma till stånd, t.ex. genom att anordna eller planera resan. Med uttrycket eller lämnar Sverige tydliggörs att även sådana situationer då barnet själv tar initiativ till att lämna landet för att ingå äktenskap eller en äktenskapslik­nande förbindelse eller könsstympas omfattas av bestämmelsen. Möjligheten att utfärda utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud omfattar även barn som inte är svenska medborgare.

Utreseförbud kan meddelas oavsett om förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda eller inte. Avsikten är heller inte att ett utreseförbud ska ersätta ett beslut om vård enligt LVU, utan utreseförbudet ska ses som ett komplement till vården. Observera att ett utrese­förbud kan leda till att hotbilden mot ett barn som lever i en hederskontext förstärks. Om så är fallet kan det innebära att förutsättningarna för beredande av vård enligt LVU uppstår.

Ett utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att utfärda pass, och skäl för att återkalla ett redan utfärdat pass. Det kan i vissa fall även gälla rese­dokument som Migrationsverket utfärdar för barn som inte är svenska medborgare.

Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseför­bud döms till fängelse i högst två år. Straffbestämmelsen är tillämplig oavsett vem som över­träder ett utreseförbud och är där­med inte begränsad till t.ex. barnets vårdnadshavare eller släktingar.

En ny straffbestämmelse om barnäktenskapsbrott
Barnäktenskapsbrott avser fall där en gärningsperson genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår ett barn att ingå ett äktenskap eller äktenskapsliknande för­bindelse. Därutöver omfattas också fall där barnet förmås eller tillåts ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt 18 år.

Bestämmelsen om barnäktenskapsbrott innebär att det saknar betydelse om barnet uttrycker en vilja att ingå äktenskapet eller inte för att det ska vara straffbart. Redan mycket subtila påtryckningar kan vara tillräckligt för att kriteriet förmå ska anses uppfyllt. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas om personen ifråga anses ha förmått barnet att gifta sig. Bestämmelsen straffbelägger även den som tillåter ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det kan t.ex. handla om att en vårdnadshavare ger sin tillåtelse till äktenskapet eller att vårdnadshavaren trots kännedom om ett planerat äkten­skap inte ingriper för att förhindra äktenskapet utan förhåller sig passiv. Straffet för barn­äktenskapsbrott är fängelse i högst fyra år.

Vilseledande till äktenskapsresa
Den tidigare bestämmelsen om vilseledande till tvångsäktenskapsresa utvidgas till att även omfatta situationer där ett barn genom vilseledande förmås resa till en annan stat än den där barnet bor, i syfte att barnet där ska utsattas för en sådan gärning som avses i bestäm­melsen om barnäktenskapsbrott. Brottet benämns som vilseledande till äktenskapsresa och straffet är fängelse i högst två år.

En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv
En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv införs. Det innebär att det vid bedömningen av straffvärdet av ett brott ska ses som en försvårande omständighet om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Motivet till detta, menar regeringen, är att offer för heders­rela­terad brottlighet är en synnerligen utsatt grupp som drabbas särskilt svårt och därför bör det finnas ett utrymme att bedöma att brott med hedersmotiv kan ha högre straffvärde än annan likartad brottslighet som inte är hedersrelaterad.

Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn
Brotten barnäktenskapsbrott och vilseledande till äktenskapsresa är brott som regleras i 4 kap. brottsbalken, BrB, och omfattas därmed av Socialstyrelsens rekommendation[1] om att socialnämnden skyndsamt bör göra en polisanmälan om det finns misstanke om brott mot ett barn, såvida det inte strider mot barnets bästa. Om det är oklart huruvida en polis­anmälan ska göras, bör polis eller åklagare konsulteras.

[1] Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga

 

Kvinnors Nätverk tilldelas Hedeniuspriset

Kvinnors Nätverk har tilldelats årets Hedeniuspris av föreningen Humanisterna.

– Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till en person eller organisation som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda, exempelvis genom kritisk granskning av religion och inhumana föreställningar, som främlingsfientlighet och rasism. Kvinnors Nätverk har under en lång tid, och på ett modigt sätt, arbetat för metodutveckling mot hedersrelaterat våld och förtryck. Deras arbete innebär en enorm utmaning och förtjänar verkligen att uppmärksammas, säger Anna Bergström, Humanisternas ordförande.

Humanisternas motivering:
“Årets Hedeniuspris går till Kvinnors Nätverk för deras långvariga och oförtröttliga arbete för kvinnors rättigheter i stort, och mot hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet. Organisationen har under alla år arbetat systematiskt och kunnigt, med direkt hjälp till de drabbade, genom utbildning och opinionsbildning.

Kvinnors Nätverk har tagit, och fortsätter ta, ett stort ansvar för en fråga som en del ansett för känslig för att beröra, samtidigt som andra använt den för sina egna politiska syften. Organisationen är lösningsorienterad och för fram frågor om hedersrelaterat våld och förtryck med sikte på metodutveckling. Med insatser i bland annat Afghanistan, Indien och Nepal visar Kvinnors Nätverk att deras humanism och handlingskraft sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. För deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck tilldelas Kvinnors nätverk 2019 års Hedeniuspris.”

Mer om priset här.

 

Azam Qarai invald i Rådet för mänskliga rättigheter

Hallå där Azam Qarai, du är utvald att sitta i Rådet för mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Vad vill du åstadkomma med det?
– Jag vill att den stad jag lever och verkar i ska leva upp till de internationella konventioner som finns på MR-området. Jag vill att mänskliga rättigheter ska gälla alla, utan undantag för kultur, religion och tradition. Rättigheter ska komma även de till del som har en svag position i samhället, t.ex. invandrade kvinnor och barn utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Sedan anser jag att vi tillsammans behöver prata om de problem som finns, t.ex. med ”mjuk radikalisering” i förorterna med ett tydligt antirasistiskt och feministiskt perspektiv.

Du har arbetat länge med ungdomar som gör motstånd mot hedersrelaterade värderingar. Hur kommer du att använda dina erfarenheter?
– Under de snart 20 år som jag har arbetat med ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och våldsutsatta kvinnor med invandrarbakgrund har jag fått många viktiga erfarenheter. Både hur stödet från samhället fungerar, den strukturella rasism som finns i samhället och hur strukturerna för våldet ser ut. Jag kan nu vara en röst för de som inte själva har möjlighet. I hela mitt liv har jag kämpat för mänskliga rättigheter och specifikt kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Jag är glad att få förtroende att fortsätta med det i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter.

Berätta kort om dig själv!
– Jag är uppvuxen i Iran, har suttit i fängelse där för min kamp för mänskliga rättigheter, och arbetar nu med kvinnors, ungdomars och barns mänskliga rättigheter. Jag är utbildad socionom och steg 1-utbildad samtalsterapeut.

Grattis, hur kommer du att fira?
– Jag är glad och stolt över förtroendet jag fått genom att bli invald i rådet för mänskliga rättigheter. Jag kommer att ta mitt uppdrag på stort allvar och ser fram emot att det drar igång. I övrigt kommer jag som vanligt att arbeta med våra ungdomar på Linnamottagningen, Kvinnors Nätverk, där jag är verksamhetschef och se till att de får ta del av sina mänskliga rättigheter.

Jubileum: Kvinnors Nätverk 20 år, Linnamottagningen 10 år

Den 28 oktober 2014 firade Kvinnors Nätverk 20-årsjubileum på Unga Klara i Kulturhuset i Stockholm. Samtidigt firades att Linnamottagningen, Kvinnors Nätverks mottagning för ungdomar, fyllt 10 år.

Med jubileet ville Kvinnors Nätverk uppmärksamma 20 års kamp för alla kvinnors och barns lika rättigheter. Trenden i samhället har gått mot allt mer lobbyarbete och olika typer av allianser mellan ideella föreningar och det etablerade samhällets företrädare, många gånger på bekostnad av den genuina aktivismen och det kritiska granskandet av samhällsutvecklingen och dess makthavare. För att påminna om den aktiva kamp Kvinnors Nätverk drivit under två decennier hade lokalen inför jubileet inretts bland annat med slagord, megafoner och plakat som använts vid manifestationer genom åren. Gästerna kunde också ta del av Kvinnors Nätverks jubileumsutställning om föreningens historia och utvecklingen i samhället när det gäller hedersrelaterat förtyck och våld och våld i nära relationer under de 20 år som gått sedan föreningen startades. Även delar av Kvinnors Nätverks fotoutställning från resorna till Afghanistan fanns att se i lokalerna.

Efter bubbel och småprat var det dags för gästerna att bänka sig i Unga Klaras teatersalong som fylldes till sista plats och mer därtill. Programmet bestod av musik, teater, tal och berättelser om aktivism i olika former.

Flera tjejer som gjort hedersmotstånd delade med sig av sina erfarenheter. Talade gjorde också journalisten Dilsa Demirbag Sten, jämställdhetsminister Åsa Regnér, Hans Andersson från Arvsfonden, Astrid Schlytter från Socialhögskolan, Karin Rågsjö (V), Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland, Kickis Åhré Älgamo från Polisen samt Leila Qaraee och Azam Qarai från Kvinnors Nätverk respektive Linnamottagningen. Katarina Olsson och Lena Wennersten framförde teaterstycken som manade till både skratt och eftertanke. Asha Ali, Jan Hammarlund samt Zhala stod för det musikaliska inslaget under programmet, tillsammans med en av våra tjejer som skickat en fin videohälsning där hon framförde låten One love med motiveringen ”för det ni gör, det gör ni med kärlek”. Konferencier för programmet var Sara Bäckström från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen. Kvällen avslutades med visning av Kvinnors Nätverks nyproducerade dokumentärfilm Med höjd blick, om kvinnorörelsens kamp i Afghanistan.

Kvinnors Nätverk vill framföra ett varmt tack till alla som var med och gjorde jubileumsfesten till ”en kväll i sann aktivistanda” som en av gästerna uttryckte det.

Film för yrkesverksamma om hedersrelaterat våld

Kontrollerad, övervakad, bortgift är en kortfilm om hedersrelaterat förtryck och våld som i första hand riktar sig till personal i skolan, men som är angelägen för alla som kommer i kontakt med ungdomar i sitt jobb. Filmen som har tagits fram av Polisen och Länsstyrelsen Östergötland är alldeles särskilt aktuell nu när sommarlovet närmar sig och många unga går med en klump i magen av oro för att tvingas utomlands för att giftas bort mot sin vilja.

Medarbetare får Stenbecksstipendiet 2012

Azam Qarai, verksamhetsansvarig på Linnamottagningen/Kvinnors Nätverk, har tilldelats Stenbeckstipendiet 2012.

Stipendiet delas ut till eldsjälar och sociala entreprenörer som gör ett banbrytande arbete inom följande tre områden:

  • Förebygga mobbning/motverka destruktiva normer
  • Öka respekten för barns röster
  • Förebygga våld

Förutom att vara ett ekonomiskt tillskott så är stipendiet ett erkännande till en modig person med en stark passion för barns rättigheter, skriver Hugo Stenbecks stiftelse på sin hemsida.

Stipendiet på 50.000 kronor kommer att gå till barn och ungdomar som av olika skäl inte kunnat fullfölja sin skolgång.