Remissvar: Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, Delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Bakgrund: Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i syftet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag.

Läs remissvaret här.

Share Button