Remissvar: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).

Syftet med utredningen har varit att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Kvinnors Nätverk välkomnar utredningens ansats att stärka barnens rätt vid tvångsvård och att det ska ställas höga krav på rättssäkerhet och kvalitet på den vård som ges. Kvinnors Nätverk anser dock att hade varit önskvärt att man inom ramen för utredningen ytterligare hade stärkt skyddet för barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnors Nätverk delar inte utredningens slutsats att man genom förslagen om socialnämndens beslutsunderlag, samverkan under en placering och innehållet i institutionsvården bidrar till att barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck tillförsäkras skydd och en god vård. Kvinnors Nätverk menar att ovanstående inte är tillräckligt för att tillförsäkra en god vård för den målgruppen.

Läs remissvaret.

Share Button