Konferens om religionens roll i samhällsbyggandet

Kvinnors Nätverk deltog vid konferensen Religionens roll i samhällsbyggandet, en konferens om interreligiösa råd i kommun och landsting, Örebro 19 november 2012. Det var Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, som anordnade konferensen.

Under dagen presenterade olika kommuner hur bra det fungerade i deras kommuner att arbeta med interreligiösa råd. Dock problematiserades även religionens roll i politik och samhällsbyggnad, bl.a. av ambassadör Ulla Gudmundsson (Vatikanen). Hon lyfte fram att alla de stora religionerna är opålitliga avseende kvinnans ställning och rättigheter samt homosexuellas rättigheter. Hon lyfter även svårigheten att blanda in religion i t.ex. utrikespolitik, eftersom religiösa personer i princip anser att de vet den gudomliga sanningen. Politik handlar i grunden om kompromisser och flexibilitet, där den som anser sig ha sanningen inte är benägen att kompromissa med den.

Fazeela Selberg Zaib lyfte exempel på hur mycket mer effektivt biståndsarbete mot hiv och aids var när avsändaren var en part som mottagaren kände förtroende för. När en religiös biståndsorganisation tog ställning och informerade om hiv och vikten av säkert sex, blev resultaten av kunskapshöjningen mycket bättre än om andra ”humana” organisationer arbetade ensamma med upplysningen.

Kvinnors Nätverk fick tillfälle att ställa ett par frågor till panelen och riktade in oss på hur politikerna och råden arbetar med kvinnors rättigheter, och särskilt fokus på hedersrelaterat förtyck och våld. ”Vi kan konstatera, som Ulla Gudmundsson tidigare lyft fram, att alla stora religioner är opålitliga avseende kvinnors rättigheter, bl.a. rätt till sin kropp, sexualitet och lika värde. Som Fazeela Selberg Zaib lyfte fram är avsändaren viktig när det gäller känsliga budskap. Hur kan ni diskutera och få religiösa företrädare att ta ställning för kvinnors rättigheter och mot hedersrelaterat förtryck och kontroll, och inte bara våldet, med hänvisning till FN:s konventioner? Vilka krav kan man ställa på ledarna i ett kommunalt interreligiöst råd?”

Även om panelen inte kunde ge svar på frågorna, var det viktigt att finnas på plats för att problematisera och lyfta våra frågor till agendan.

Vidare uppkom diskussion om s.k. Överenskommelser mellan kommuner och interreligiösa råd avseende skolbarn. Kvinnors Nätverk har tidigare kritiserat Jönköpings kommun för dylik överenskommelse. Tyvärr lyftes Jönköpings kommun som föregångare, som bl.a. Örebro tagit efter och nästan kopierat ordagrant. Fastän det blev en blockad hos politikerna i Örebro, och riktlinjerna inte kunde antas, informeras vid konferensen om att skolorna aktivt använder dokumentet som vägledning trots politikernas beslut. Kvinnors Nätverk frågar panelen ett par viktiga frågor.

”Det finns flera exempel i riktlinjerna i Jönköpings kommuns nu skrotade överenskommelse som direkt kränker barns rättigheter, bl.a. att skolan rapporterar hem om ett barn inte klarar av att fullfölja fastan, eller om en elev drabbas av s.k. samvetsnöd och äter saker religionen inte tillåter. Kvinnors Nätverk vill lyfta vems intressen överenskommelser av dessa slag tar ställning för…det är föräldrarnas intressen av att kontrollera sina barn. Barn har rätt att själva välja sin religion, men med hjälp av överenskommelser och riktlinjer som särskiljer barn till religiösa föräldrar kränker man barnets rättigheter. De inte bara särbehandlas från andra barn i skolan och de tvingas också in i en religion de inte själva fått välja och tappar sin fristad i de kommunala skolorna.”

Detta ledde till en bitskt replik från en rabbin i panelen som konstaterar att man visst ska få tvinga på sina religiösa ideal på barnen, för annars är det andra som ”tar” barnen och tvingar på andra dåliga ideal, som t.ex. gäng eller MC-klubbar.

Läs mer om konferensen på Regeringens hemsida.

Share Button