Remissvar: Kvinnor och barn i rättens gränsland SOU 2012:45

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vidare att identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från förvaltningen samt lämna förslag till hur insatserna kan förbättras.

Kvinnors Nätverk anser att utredningen ger en bra beskrivning av den verklighet som möter många kvinnor och barn och överensstämmer väl med de erfarenheter Kvinnors Nätverk har fått utifrån att dagligen träffa målgruppen. Vi instämmer i att lagstiftningen behöver uppdateras, i enlighet med den forskning som finns inom området. Vi ser även positivt på att utredningen valt att göra en bredare tolkning av sitt uppdrag och lyfta behovet av förändringar i nuvarande lagstiftning.

Kvinnors Nätverk instämmer i huvudsak med förslagen i betänkandet. Samtidigt ser vi flera svårigheter som kan uppstå vid praktisk tillämpning av förslagen. Läs remissvaret här.

Share Button