Remissvar: Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap från Justitiedepartementet.

I betänkandet konstateras att det är svårt att ge några exakta siffror men att utredningen uppskattar att minst 250 – 300 personer i Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Minst sexton personer hölls under samma år kvar i utlandet för att giftas bort.

Betänkandet innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja. Bland annat föreslås följande:

  • Möjligheten för underåriga att söka dispens att gifta sig slopas.
  • Barnäktenskap kriminaliseras. Straffansvaret träffar den som förmår ett barn att gifta sig eller som initierar eller anordnar ett barnäktenskap. Även vissa äktenskapsliknande förbindelser som inte är juridiskt giltiga omfattas (så kallad informella äktenskap).
  • En särskild straffbestämmelse om tvångsäktenskap införs. Även här inkluderas de informella äktenskapen.
  • Det inrättas en nationell enhet, ett så kallat kompetensteam, för att leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet placeras inledningsvis hos Länsstyrelsen Östergötland, som har stor erfarenhet av liknande arbete.
  • Socialstyrelsen ges i uppdrag att genomföra ett tillsynsprojekt angående tvångsäktenskap och barnäktenskap hos kommunernas socialtjänster.
  • Högre krav ställs på trossamfund som vill ha vigselrätt och personer som vill bli förordnade till vigselförrättare inom trossamfund. För vigseltillstånd ska krävas att trossamfund och vigselförrättare inte genomför några religiösa ”tvångsvigslar” eller ”barnvigslar”.
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i sin ordinarie verksamhet föra en dialog med trossamfunden och vigselförrättarna om barnäktenskap och äktenskap mot den egna viljan.
  • Det ska utarbetas en rekommenderad metod för familjearbete i akuta situationer.

Utredningen har övervägt vissa andra förändringar, bland annat om reglerna om erkännande av utländska äktenskap bör skärpas. Någon förändring av dessa regler föreslås inte. Utredningen föreslår inte heller att det ska bli möjligt att undanhålla skälen för att inte ge uppehållstillstånd, trots att detta ibland skulle kunna vara till stor hjälp för utsatta personer.

Läs remissvaret

Share Button