Remissvar: Statligt stöd till civila samhället (Ds 2015:38)

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen om Statligt stöd till det civila samhället (Ds 2015:38).

Utredningens uppdrag har varit att genomföra en översyn av de statliga stöden till organisationer inom det civila samhället inom områdena integration, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans samt nationella minoriteter.

Kvinnors Nätverk har i stort sett inget att invända mot utredningens förslag. Kvinnors Nätverk anser dock inte att det är tillräckligt att granska stadgar, policydokument, verksamhetsberättelser med mera för att säkerställa att organisationer som erhåller statsbidrag respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, då denna typ av dokument ofta kan vara mycket allmänt hållna. Det vore enligt vår mening önskvärt organisationer vid ansökan får besvara ett antal konkreta frågor rörande organisationens inställning i frågor som till exempel lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt inställningen till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med mera.

Läs remissvaret.

Share Button