Remissvar: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga SOU 2014:49

Kvinnors Nätverk lämnade i oktober remissvar till utredningen Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, SOU 2014:49.

Den nationella samordnaren har under två år arbetat med att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I sitt slutbetänkande lämnar nationella samordnaren ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas.

Kvinnors Nätverk anser att utredningen tar upp situationer och förbättringsåtgärder som är viktiga för att arbeta med och ta större hänsyn till individer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Däremot menar Kvinnors Nätverk att utredningen tyvärr inte tar det helhetsgrepp som krävs för att åstadkomma förändringar, utifrån hur den praktiska verkligheten ser ut. Flera av utredningens förslag siktar in sig på viktiga problem, men Kvinnors Nätverk hade önskat mer utvecklade förslag i samma riktning.

Läs remissvaret här.

Share Button