Remissvar: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Remissvar 22 oktober, 2015

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55).

Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget har även omfattat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnors Nätverk delar uppfattningen om att det är viktigt att inom området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och våld ta ett strategiskt helhetsgrepp, med kort- och långsiktiga mål och uppföljning. Vår erfarenhet från att ha varit verksamma inom detta område i över 20 år gör dock att vi är tveksamma till att ett så pass ambitiöst förslag som utredningen lägger kommer att genomföras i praktiken. Denna tveksamhet handlar dock inte om utredningen eller dess förslag utan om att det kommer krävas av den politiska nivån att visa handlingskraft och en vilja att prioritera dessa frågor.

Läs remissvaret.

Remissvar: Statligt stöd till civila samhället (Ds 2015:38)

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till utredningen om Statligt stöd till det civila samhället (Ds 2015:38).

Utredningens uppdrag har varit att genomföra en översyn av de statliga stöden till organisationer inom det civila samhället inom områdena integration, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans samt nationella minoriteter.

Kvinnors Nätverk har i stort sett inget att invända mot utredningens förslag. Kvinnors Nätverk anser dock inte att det är tillräckligt att granska stadgar, policydokument, verksamhetsberättelser med mera för att säkerställa att organisationer som erhåller statsbidrag respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, då denna typ av dokument ofta kan vara mycket allmänt hållna. Det vore enligt vår mening önskvärt organisationer vid ansökan får besvara ett antal konkreta frågor rörande organisationens inställning i frågor som till exempel lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt inställningen till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med mera.

Läs remissvaret.

Remissvar: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga SOU 2014:49

Kvinnors Nätverk lämnade i oktober remissvar till utredningen Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, SOU 2014:49.

Den nationella samordnaren har under två år arbetat med att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I sitt slutbetänkande lämnar nationella samordnaren ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas.

Kvinnors Nätverk anser att utredningen tar upp situationer och förbättringsåtgärder som är viktiga för att arbeta med och ta större hänsyn till individer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Däremot menar Kvinnors Nätverk att utredningen tyvärr inte tar det helhetsgrepp som krävs för att åstadkomma förändringar, utifrån hur den praktiska verkligheten ser ut. Flera av utredningens förslag siktar in sig på viktiga problem, men Kvinnors Nätverk hade önskat mer utvecklade förslag i samma riktning.

Läs remissvaret här.

Remissvar: Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, Delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Bakgrund: Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i syftet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag.

Läs remissvaret här.