Remissvar: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga SOU 2014:49

Kvinnors Nätverk lämnade i oktober remissvar till utredningen Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, SOU 2014:49.

Den nationella samordnaren har under två år arbetat med att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I sitt slutbetänkande lämnar nationella samordnaren ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas.

Kvinnors Nätverk anser att utredningen tar upp situationer och förbättringsåtgärder som är viktiga för att arbeta med och ta större hänsyn till individer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Däremot menar Kvinnors Nätverk att utredningen tyvärr inte tar det helhetsgrepp som krävs för att åstadkomma förändringar, utifrån hur den praktiska verkligheten ser ut. Flera av utredningens förslag siktar in sig på viktiga problem, men Kvinnors Nätverk hade önskat mer utvecklade förslag i samma riktning.

Läs remissvaret här.

Remissvar: Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, Delbetänkande av utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Bakgrund: Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i syftet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag.

Läs remissvaret här.

Den nya lagen om barn- och tvångsäktenskap

Kvinnors Nätverk välkomnar den nya lagen som innebär att medverkan till tvångs- eller barnäktenskap kriminaliseras. Hör Azam Qarai, Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen, i Sveriges Radio P1 Människor och tro om lagändringen.

I och med att lagen träder i kraft den 1 juli i år införs ett nytt brott – äktenskapstvång. Redan tidigare har det varit straffbart att förmå någon att gifta sig genom olaga tvång, men vi har sett att detta inte varit tillräckligt. Det blir nu även straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja en persons utsatthet, vilket betyder att även press från föräldrar och släktingar kommer att omfattas av lagen. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet ”vilseledande till tvångsäktenskapsresa” införs. Kraven på trossamfund och vigselförrättare skärps också, bland annat när det gäller att ta reda på om personerna gifter sig av fri vilja. Barn ska inte längre kunna få dispens för att gifta sig, och utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap samt så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas om det finns synnerliga skäl.

Kvinnors Nätverk anser att lagförslagen i sin helhet ter sig väl avvägda. Den stora utmaningen är nu att lagen skall tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och att det skapas en tydlig praxis där samhället klarar att står upp för varje individs mänskliga rättigheter. Kvinnors Nätverk förordar att en utvärdering av tillämpningen bör ske inom ett par år för att säkerställa att lagen har fått avsedd effekt.

Läs Kvinnors Nätverks remissvar till utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU:2012:35).

I samband med omröstningen om nya lagen antog riksdagen även förslaget om att godkänna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Läs Kvinnors Nätverks remissvar till promemorian (Ds 2012:52).

Läs mer om lagändringarna på Riksdagens hemsida.

Remissvar: Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU Ds 2014:3

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Europeisk skyddsorder – Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU Ds 2014:3 från Justitiedepartementet. I promemorian föreslås en ny lag om en europeisk skyddsorder. Genom förslagen i promemorian ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Skyddsbehövande personer ges därigenom ökade möjligheter att utöva sin rätt att röra sig fritt inom EU.

Kvinnors Nätverk välkomnar möjligheten att utfärda en europeisk skyddsorder, men påpekar att det primära problemet är att kvinnor som är i stort behov av kontaktförbud ändå inte bedöms uppfylla kriterierna samt att det fortfarande är ett geografiskt vågspel inom Sverige om man har stor respektive liten chans att få ett positivt beslut om kontaktförbud.

Läs remissvaret.

Remissvar: Kvinnor och barn i rättens gränsland SOU 2012:45

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vidare att identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från förvaltningen samt lämna förslag till hur insatserna kan förbättras.

Kvinnors Nätverk anser att utredningen ger en bra beskrivning av den verklighet som möter många kvinnor och barn och överensstämmer väl med de erfarenheter Kvinnors Nätverk har fått utifrån att dagligen träffa målgruppen. Vi instämmer i att lagstiftningen behöver uppdateras, i enlighet med den forskning som finns inom området. Vi ser även positivt på att utredningen valt att göra en bredare tolkning av sitt uppdrag och lyfta behovet av förändringar i nuvarande lagstiftning.

Kvinnors Nätverk instämmer i huvudsak med förslagen i betänkandet. Samtidigt ser vi flera svårigheter som kan uppstå vid praktisk tillämpning av förslagen. Läs remissvaret här.

Remissvar: Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap Ju2013/6402/L2

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar (se nedan) till promemorian Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap (Ju2013/6402/L2) från Justitiedepartementet. I promemorian behandlas frågan om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap, dvs. äktenskap som ingåtts utan att båda parter varit närvarande vid vigseln. I syfte att stärka skyddet för barn och vuxna mot ofrivilliga äktenskap föreslås att ett sådant fullmaktsäktenskap som utgångspunkt inte ska erkännas i Sverige, om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Remissvar
Promemoria Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap, Ju2013/6402/L2 
Kvinnors Nätverk välkomnar att Justitiedepartementet tagit till sig av de förslag och kommentarer som personer med spetskompetens inom området lämnat avseende utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35). Ett stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap är ytterst angeläget, och som påpekades i Kvinnors Nätverks remissvar till SOU 2012:35 är det vår erfarenhet att accepterandet av fullmaktsäktenskap ingångna utomlands försvårar arbetet med att förhindra barn- och tvångsäktenskap.

Kvinnors Nätverk ställer sig bakom promemorians förslag om att utländska fullmaktsäktenskap som utgångspunkt inte ska erkännas i Sverige, om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Vi motsätter oss inte förslaget att fullmaktsäktenskap ska kunna erkännas i undantagsfall, men menar att detta bör ske mycket restriktivt. Vi anser att det i propositionen på ett tydligare sätt än i promemorian bör framgå vilka situationer som omfattas av undantaget. Exempelvis bör graviditet enligt vår uppfattning inte vara ett skäl till att acceptera fullmaktsäktenskap. Detta för att undvika situationer där unga kvinnor pressas att bli gravida. Innan ett fullmaktsäktenskap erkänns måste det enligt vår mening genomföras en grundlig utredning för att säkerställa att det inte rör sig om ett tvångs­äktenskap. En ordning där parterna gemensamt intygar att de frivilligt ingått äktenskap är inte tillräcklig då den tvingade parten, såsom det framhålls i promemorian, sannolikt skulle intyga för svenska myndigheter att äktenskapet ingåtts frivilligt.

Vi anser även att en statlig uppföljning bör göras två år efter lagändringen, i syfte att klargöra i vilken omfattning och utvärdera i vilka situationer undantaget har använts.

Stockholm 2013-11-28

Leila Qaraee
Ordförande Kvinnors Nätverk

Remissvar: Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Ds 2013:47

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer från Justitiedepartementet.

Promemorian tar upp de förslag och bedömningar i fråga om skyddade personuppgifter som förts fram av Stalkningsutredningen i betänkandet Stalkning – ett allvarligt brott (SOU 2008:81) och av Folkbokföringsutredningen i betänkandet Folk-bokföringen (SOU 2009:75). Vidare behandlas frågan om beslutsstrukturen för skydd av personuppgifter i folkbokföringen.

Läs remissvaret

Remissvar: Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Ds 2012:52

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad från Justitiedepartementet.

Den 7 april 2011 antogs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Europarådets fördragsserie – nr 210). Sverige undertecknade konventionen vid ett ministermöte i Istanbul den 11 maj 2011. Promemorian innehåller en analys av konventionen och de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som en anslutning innebär.

I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda konventionen. En svensk anslutning till konventionen bedöms kräva lagändringar i några avseenden.

Läs remissvaret

Remissvar: Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35

Kvinnors Nätverk har lämnat remissvar till SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap från Justitiedepartementet.

I betänkandet konstateras att det är svårt att ge några exakta siffror men att utredningen uppskattar att minst 250 – 300 personer i Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Minst sexton personer hölls under samma år kvar i utlandet för att giftas bort.

Betänkandet innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja. Bland annat föreslås följande:

  • Möjligheten för underåriga att söka dispens att gifta sig slopas.
  • Barnäktenskap kriminaliseras. Straffansvaret träffar den som förmår ett barn att gifta sig eller som initierar eller anordnar ett barnäktenskap. Även vissa äktenskapsliknande förbindelser som inte är juridiskt giltiga omfattas (så kallad informella äktenskap).
  • En särskild straffbestämmelse om tvångsäktenskap införs. Även här inkluderas de informella äktenskapen.
  • Det inrättas en nationell enhet, ett så kallat kompetensteam, för att leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet placeras inledningsvis hos Länsstyrelsen Östergötland, som har stor erfarenhet av liknande arbete.
  • Socialstyrelsen ges i uppdrag att genomföra ett tillsynsprojekt angående tvångsäktenskap och barnäktenskap hos kommunernas socialtjänster.
  • Högre krav ställs på trossamfund som vill ha vigselrätt och personer som vill bli förordnade till vigselförrättare inom trossamfund. För vigseltillstånd ska krävas att trossamfund och vigselförrättare inte genomför några religiösa ”tvångsvigslar” eller ”barnvigslar”.
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i sin ordinarie verksamhet föra en dialog med trossamfunden och vigselförrättarna om barnäktenskap och äktenskap mot den egna viljan.
  • Det ska utarbetas en rekommenderad metod för familjearbete i akuta situationer.

Utredningen har övervägt vissa andra förändringar, bland annat om reglerna om erkännande av utländska äktenskap bör skärpas. Någon förändring av dessa regler föreslås inte. Utredningen föreslår inte heller att det ska bli möjligt att undanhålla skälen för att inte ge uppehållstillstånd, trots att detta ibland skulle kunna vara till stor hjälp för utsatta personer.

Läs remissvaret